List of Japanese classic texts


List of Japanese classic texts

This is a list of Japanese classic texts. These classical works of Japanese literature are grouped by genres in a chronological order.

Contents

Genres

Buddhism

Confucianism and philosophy

 • Go Rin no Sho 1645
 • Fudōchi Shinmyōroku (unknown)
 • Rongo Shitsuchu (1600)
 • Okina Mondō (1641)
 • Daigaku Kuwakumon (1655-1658)
 • Seikyo Yoroku (1665)
 • Shugi Washo (1673)
 • Gomo Jiki (1683)
 • Banmin Tokuyo (early 16th century)
 • Santokushō (early 16th century)
 • Dojimon (1704)
 • Shugi Gaisho (1709)
 • Rongo Kogi (1712)
 • Yojokun (1713)
 • Seiyō Kibun (1715)
 • Bendo (1717)
 • Benmei (1717)
 • Oritaku Shiba no Ki (started on 1716), finished before the writer's death on 1725)
 • Seidan (written between 1716-1736)
 • Tohi Mondo (1739)
 • Shutsujo Kougo (1744)
 • Shizen Shineido (partially published between 1751-1764)
 • Kokuiko (1765)
 • Naobinomitama (1771)
 • Gengo (1775)
 • Sobo Kigen (1788)
 • Uiyamabumi (1799)
 • Shutsujo Shogo (1811)
 • Rangaku Kotohajime [1] (1814)
 • Kyukeidan (1815)
 • Yume no Shiro (1820)
 • Kodo Taii (1824)
 • Tsugi (completed on 1832, published on 1847)
 • Senshin Dosakki (1833)
 • Kyuo Dowa (1835)
 • Jurinhyo (1836)
 • Genshi Shiroku
  • Genshiroku (1824)
  • Genshi Koroku (1838)
  • Genshi Banroku (1850)
  • Genshi Tetsuroku (1852)
 • Komo Yowa (1855)
 • Ugen (1855)
 • Bimiyu Genko (mid 19th century)
 • Ninomiyaou Yowa (late 19th century)

Diary

 • Nittō Guhō Junreikōki (836-847)
 • Kanpyō Gyoki (887-897), written by Emperor Uda
 • Teishin Kōki (908-948), written by Fujiwara no Tadahira
 • Tosa Nikki (c. 935), written by Ki no Tsurayuki
 • Kagerō Nikki (c. 974)
 • Midō Kampakuki (998-1021), written by Fujiwara no Michinaga
 • Gonki (991-1017), written by Fujiwara no Yukinari
 • Shōyūki (982-1032), written by Fujiwara no Sanesuke
 • Izumi Shikibu Nikki (1008), written by Izumi Shikibu
 • Murasaki Shikibu Nikki (The Murasaki Shikibu Diary) (1008-10)
 • Sarashina Nikki (1020-59)
 • Shunki (1038-54), written by Fujiwara no Sukefusa
 • Tokinoriki (1075-1108), written by Taira no Tokinori
 • Gonijō Moromichi-ki (1083-99), written by Fujiwara no Moromichi
 • Chūyūki (1087-1132), written by Fujiwara no Munetada
 • Heihanki (1132-71), written by Taira no Nobunori
 • Taiki (1136-55), written by Fujiwara no Yorinaga
 • Gyokuyō (1164-1200), written by Fujiwara no Kanezane
 • Meigetsuki (1180-1235), written by Fujiwara no Teika
 • Heikoki (1196-1246), written by Taira no Tsunetaka
 • Sanuki no Suke Nikki, written by Fujiwara no Chōshi
 • Towazugatari (1271-1306), written by Go-Fukakusa In no Nijō
 • Izayoi Nikki (c. 1283), written by Abutsuni
 • Nakatsukasa no Naishi Nikki (1280-92), written by Fujiwara no Tsuneko
 • Entairyaku (1311-60), written by Tōin Kinkata
 • Hanazono Tennō Shinki (1310-32), written by Emperor Hanazono
 • Kanmon Nikki (1416-48), written by Prince Sadafusa
 • Sakkaiki (1418-48), written by Nakayama Sadachika
 • Chikamoto Nikki (1465-86), written by Ninagawa Chikamoto
 • Tokikuni Kyōki (1474-1502), written by Yamashina Tokikuni
 • Sanetaka Kōki (1474-1536), written by Sanjōnishi Sanetaka
 • Nobutane Kyōki (1480-1522), written by Nakamikado Nobutane
 • Tokitsugu Kyōki (1527-76), written by Yamashina Tokitsugu
 • Uwai Kakuken Nikki (1574-86), written by Uwai Satokane
 • Tokitsune Kyōki (1576-1608), written by Yamashina Tokitsune
 • Tamonnin Nikki (1478-1618), written by Eishun and others
 • Honkō Kokushi Nikki (1610-33), written by Ishin Sūden

Dictionary, Encyclopedia

Fable and novel

 • Suigakuki (late Nara period)
 • Nihon Ryōiki (810-824)
 • Yamato Monogatari (956)
 • Sanpō Ekotoba (984)
 • Nihon Ōjō Gokurakuki (985-986)
 • Taketori Monogatari (early 10th century)
 • Utsubo Monogatari (c. 989)
 • Genji Monogatari (c. 1008)
 • Honchō Hokke Genki (1040)
 • Ise Monogatari (early Heian period)
 • Hamamatsu Chūnagon Monogatari (late Heian period, late 11th century)
 • Kohon Setsuwashū (late Heian period)
 • Sagoromo Monogatari (late Heian period)
 • Torikaebaya Monogatari (late Heian period)
 • Yoru no Nezame (late Heian period)
 • Heichū Monogatari (Heian period)
 • Honchō Shinsenden (Heian Period)
 • Ochikubo Monogatari (Heian period)
 • Godansho (1104-1108)
 • Uchigikishū (1134?)
 • Matsuuramiya Monogatari (1193?)
 • Konjaku Monogatarishū (early 12th century)
 • Tsutsumi Chūnagon Monogatari (late 12th century)
 • Hobutsushu (early Kamakura period)
 • Hosshinshū (early Kamakura period)
 • Sumiyoshi Monogatari (early Kamakura period)
 • Takamura Monogatari (late Heian to early Kamakura period)
 • Uji Shūi Monogatari (early Kamakura period, early 13th century)
 • Ima Monogatari (mid Kamakura period, after 1239)
 • Towazugatari (late Kamakura period)
 • Iwashimizu Monogatari (Kamakura period)
 • Koke no Koromo (Kamakura period)
 • Senjoshū (Kamakura period)
 • Jikkunshō (1252)
 • Kokin Chomonjo (1254)
 • Shasekishū (1283)
 • Otogizōshi (collected from Muromachi to Edo period)
 • Kazashi no Himegimi (Muromachi period)
 • Seisuishō (1628)
 • Isoho Monogatari (Azuchi Momoyama period)
 • Ugetu Monogatari (1776)
 • Ukiyoburo (1809-1813)
 • Tōkaidōchū Hizakurige (1802-1814)

Go, Shogi

 • Igoshiki (1199)
 • Shōgi Zushiki (1636), written by Ōhashi Sōko
 • Sho Shōgi Zushiki (1694)
 • Shōgi Rokushu no Zushiki (unknown)
 • Igo Hastuyōron (1713)
 • Shogi Kenshoku (1804)

History

Mathematics, science

 • Ishinpō (984)
 • Jinkōki (1627)
 • Katsuyo Sanpo (mid Edo period)
 • Kenkon Bensetsu (mid Edo period)
 • Hatsubi Sanpō (1674)
 • Kyuritsu (1836)
 • Sekka Zusetsu (1835)
 • Zoku Sekka Zusetsu (1840)

Poetry

Kanshi

Waka

 • Bussokusekika (c. 753)
 • Man'yōshū (>759)
 • Kakyō Hyōshiki (772)
 • Shinsen Man'yōshū (early 10th century)
 • Iseshū (after 939)
 • Amanotekorashū (late 10th century)
 • Tomonorishū (late 10th century)
 • Kingyoku Wakashū (1007-11)
 • Wakanrōeishū (1018)
 • Yorizaneshū (after 1044)
 • Zōkihōshishū (mid 11th century)
 • Shōryōshū (1078)
 • Gensanmi Yorimasashū (1173-78)
 • Chōshūeisō (1178)
 • Tsuneiekyōshū (c. 1182)
 • Sankashū (late 12th century)
 • Kinkai Wakashū (c. 1213)
 • Kenrei-mon In Ukyō No Daibu Shū (c. 1233)
 • Fūyō Wakashū (1271)
 • Wakankensakushū (1277-79)
 • Shokugenyō Wakashū (1323-24)
 • Shūgyokushū (c. 1328)
 • Renri Hishō (c. 1349)
 • Tsukubashū (1356)
 • Shinyō Wakashū (1381)
 • Shinsen Tsukubashū (1495)
 • Kanginshū (1518)
 • Shinsen Inutsukubashū (after 1524)
 1. Kokin Wakashū (c. 920)
 2. Gosen Wakashū (951)
 3. Shūi Wakashū (1005-1007)
 4. Goshūi Wakashū (1086)
 5. Kin'yō Wakashū (1124-27)
 6. Shika Wakashū (1151-54)
 7. Senzai Wakashū (1187)
 8. Shin Kokin Wakashū (1205)
 9. Shinchokusen Wakashū (1234)
 10. Shokugosen Wakashū (1251)
 11. Shokukokin Wakashū (1265)
 12. Shokushūi Wakashū (1278)
 13. Shingosen Wakashū (1303)
 14. Gyokuyō Wakashū (1313-14)
 15. Shokusenzai Wakashū (1320)
 16. Shokugoshūi Wakashū (1325-26)
 17. Fūga Wakashū (1344-46)
 18. Shinsenzai Wakashū (1359)
 19. Shinshūi Wakashū (1364)
 20. Shingoshūi Wakashū (1383-84)
 21. Shinshokukokin Wakashū (1439)

Haikai

 • Fuyu no hi (1684)
 • Haru No Hi (1686)
 • Arano (1689)
 • Hisago (1690)
 • Sarumino (1691)
 • Sumidawara (1694)
 • Oku no Hosomichi (1702)

Zuihitsu

See also

Notes

 1. ^ WorldCat, Taihō Ritsuryō
 2. ^ WorldCat, Yōrō Ritsuryō
 3. ^ WorldCat, Nihon Shoki
 4. ^ WorldCat, Shinsen Shōjiroku
 5. ^ WorldCat, Nihon Kōki
 6. ^ WorldCat, Shoku Nihon Kōki
 7. ^ Nihon Montoku Tennō Jitsuroku
 8. ^ WorldCat, Ruijū Kokushi
 9. ^ WorldCat, Nihon Sandai Jitsuroku
 10. ^ WorldCat, Engishiki
 11. ^ WorldCat, Eiga Monogatari
 12. ^ WorldCat, Okagami
 13. ^ WorldCat, Imakagami
 14. ^ WorldCat, Mizukagami
 15. ^ WorldCat, Hogen Monogatari
 16. ^ WorldCat, Azuma Kagami
 17. ^ WorldCat, Shaku Nihongi
 18. ^ WorldCat, Genpei Seisuiki
 19. ^ WorldCat, Jinnō Shōtōki
 20. ^ WorldCat, Heike Monogatari
 21. ^ WorldCat, Masukagami
 22. ^ WorldCat, Taiheiki
 23. ^ WorldCat, Gikeiki
 24. ^ WorldCat, Gukanshō
 25. ^ WorldCat, Nihon Odai Ichiran; also Nipon o daï itsi ran
 26. ^ WorldCat, Taikōki
 27. ^ WorldCat, Honchō Tsugan
 28. ^ WorldCat, Tokushi Yoron
 29. ^ WorldCat, Sangoku Tsūran Zusetsu; also Sankoku Tsūran Zusetsu
 30. ^ WorldCat, Yume Monogatari
 31. ^ WorldCat, Tokushi Zeigi
 32. ^ WorldCat, Dai Nihon Shi

References


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

 • Japanese literature — spans a period of almost two millennia. Early works were heavily influenced by cultural contact with China and Chinese literature, often written in Classical Chinese. But Japanese literature developed into a separate style in its own right as… …   Wikipedia

 • Japanese language — Japanese 日本語 Nihongo Nihongo (Japanese) in Japanese script Pronunciation …   Wikipedia

 • Japanese dialects — Japanese Geographic distribution: Japan Linguistic classification: Japonic Japanese Subdivisions: Hachijō Eastern Japanese Western Japanese Kyūshū Satsugū …   Wikipedia

 • List of digital library projects — This is a list of projects related to digital libraries.General collections* AccessMyLibrary * AJOL African Journals OnLine free multidisciplinary database of peer reviewed, African published academic journals. * Arts and Humanities Data Service… …   Wikipedia

 • Japanese adjectives — According to many analyses[citation needed], the Japanese language does not have words that function as adjectives in a syntactic sense, i.e. tree diagrams of Japanese sentences can be constructed without employing adjective phrases. However,… …   Wikipedia

 • Japanese architecture — it has also developed many differences and aspects which are indigenous to Japan. Prehistoric period (Jomon, Yayoi, and prior cultures) There are no extant examples of prehistoric architecture, and the oldest Japanese texts, such as Kojiki and… …   Wikipedia

 • List of China-related topics 123-L — The following is a breakdown of the list of China related topics.See also: List of China related topics M Z NOTOC 0 9 A B C D E F G H I J K L0 9.cn .hk .mo .tw 123 Democratic Alliance 1421 theory 14K Triad 2008 Summer Olympics 2008 Summer… …   Wikipedia

 • Japanese sound symbolism — An example of Japanese sound symbolism jaan! This article describes sound symbolic or mimetic words in the Japanese language. Most languages have such words; for example, bang , zap , ding , slither , pop , etc. in English. Sound symbolic words… …   Wikipedia

 • Japanese honorifics — This article is about titles and honorifics in Japan. For more on the implementation of honorifics in the Japanese language, see Honorific speech in Japanese. The Japanese language uses a broad array of honorific suffixes for addressing or… …   Wikipedia

 • Japanese nationalism — (国家主義, Kokka shugi?) encompasses a broad range of ideas and sentiments harbored by the Japanese people over the last two centuries regarding their native country, its cultural nature, political form and historical destiny. It is useful to… …   Wikipedia