undergrowth

 • 1 Undergrowth — usually refers to the vegetation in a forest, which can obstruct passage through the forest. The height of undergrowth is usually considered to be 0,3 3 m (1 9 ft.). Undergrowth can also refer all vegetation in a forest, which isn t in the canopy …

  Wikipedia

 • 2 Undergrowth — Un der*growth , n. That which grows under trees; specifically, shrubs or small trees growing among large trees. Milton. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 3 undergrowth — (n.) c.1600, from UNDER (Cf. under) + GROWTH (Cf. growth) …

  Etymology dictionary

 • 4 undergrowth — ► NOUN ▪ a dense growth of shrubs and other plants …

  English terms dictionary

 • 5 undergrowth — [un′dər grōth΄] n. 1. UNDERBRUSH 2. an animal s undercoat 3. the state of being undergrown …

  English World dictionary

 • 6 undergrowth — (BrE) noun ⇨ See also ↑underbrush ADJECTIVE ▪ deep, dense, lush, tangled, thick … OF UNDERGROWTH ▪ patch, tangle …

  Collocations dictionary

 • 7 undergrowth — n. 1) to clear the undergrowth 2) dense, heavy; thick undergrowth 3) in the undergrowth * * * [ ʌndəgrəʊθ] heavy thick undergrowth dense in the undergrowth to clear the undergrowth …

  Combinatory dictionary

 • 8 undergrowth — [[t]ʌ̱ndə(r)groʊθ[/t]] N UNCOUNT Undergrowth consists of bushes and plants growing together under the trees in a forest. [BRIT] ...plunging through the undergrowth. (in AM, use underbrush) …

  English dictionary

 • 9 undergrowth — noun (U) bushes, small trees, and other plants growing around and under bigger trees: Something rustled in the undergrowth …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 10 undergrowth — noun the undergrowth is a habitat for various small mammals and certain birds Syn: shrubbery, vegetation, underbrush, greenery, ground cover, underwood, brushwood, brush, scrub, bush, covert, thicket, copse; bushes, plants, brambles, herbage;… …

  Thesaurus of popular words

 • 11 undergrowth — jaunamiškis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jaunas medynas nuo pomiškio, žėlinių atsiradimo, želdinių įveisimo iki kartinių susiformavimo. Skiriamos dvi augimo fazės: susidarymo (iki medelių lajų susivėrimo) ir formavimosi,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 12 undergrowth — pomiškis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Miško atžalynas po medyno ardų danga, iš kurio gali susidaryti naujas medynas. Pomiškiui priskiriami dvejų metų ir vyresni vienastiebiai medeliai, kurie yra pasiekę ne daugiau kaip… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 13 undergrowth — trakas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sumedėjusios augalijos žemutinis ardas – krūmai ir medeliai, augantys miške po medžių lajomis. Lietuvoje traką sudaro lazdynai, kadagiai, sausmedžiai, šaltekšniai, šermukšniai, blindės …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 14 undergrowth — noun Date: 1600 low growth on the floor of a forest including seedlings and saplings, shrubs, and herbs …

  New Collegiate Dictionary

 • 15 undergrowth — /un deuhr grohth /, n. 1. low lying vegetation or small trees growing beneath larger trees; underbrush. 2. the condition of being undergrown or undersized. 3. short, fine hair underlying longer, outer wool or fur. [1590 1600; UNDER + GROWTH] * *… …

  Universalium

 • 16 undergrowth — noun The plants in a forest which only reach a relatively low height (such as shrubs and bushes) …

  Wiktionary

 • 17 undergrowth — (Roget s IV) n. Syn. underwood, tangle, scrub; see brush 4 , underbrush …

  English dictionary for students

 • 18 undergrowth — un|der|growth [ˈʌndəgrəuθ US dərgrouθ ] n [U] bushes, small trees, and other plants growing around and under bigger trees …

  Dictionary of contemporary English

 • 19 undergrowth — un|der|growth [ ʌndər,grouθ ] noun uncount small thick bushes that cover the ground, especially between larger trees in a forest: UNDERBRUSH …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 20 undergrowth — n. underbrush, small trees or shrubs beneath larger trees; short inner layer of hair under the longer fur or wool of certain animals; condition of being undergrown …

  English contemporary dictionary