projectile

 • 101nonrocket assisted projectile — aktyvusis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kuriam pradinį greitį suteikia pabūklo vamzdyje degančio šaunamojo užtaiso dujos. Toliau jis lekia iš inercijos. atitikmenys: angl. nonrocket assisted projectile rus. aктивный… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 102antiradar projectile — antiradiolokacinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialusis sviedinys pasyviesiems radiolokacijos stočių trukdžiams sudaryti. Antiradiolokacinis sviedinys užtaisomas radiolokacinėmis atšvaitomis (gerai radijo bangas… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 103high-explosive projectile — ardomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis sviedinys tvirtiems nebetoniniams statiniams griauti ir pasislėpusiems juose žmonėms kauti. Jis turi labai tvirtą korpusą (pramuša sienas), galingą užtaisą, kuris sprogsta… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 104armour piercing high-explosive projectile — šarvamušis ardomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis ardomosios veikmės sviedinys šarvuotiesiems taikiniams naikinti. Šarvamušį ardomąjį sviedinį sudaro: priešakinė dalis, plastinių SM užtaisas ir dugninis kontaktinis… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 105auxiliary projectile — pagalbinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, skirtas tiriamiesiems bandymams ir mokymui (mokomajam koviniam šaudymui, šaudmenų ir šaudymo mokymui). atitikmenys: angl. auxiliary projectile rus. вспомогательный снаряд …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 106high-explosive distance projectile — brizantinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skeveldrinis arba skeveldrinis ardomasis sviedinys su nuotoliniu sprogdikliu; dar buvo vadinamas nuotolinė granata. atitikmenys: angl. high explosive distance projectile rus. бризантный… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 107caliber projectile — kalibrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras atitinka pabūklo vamzdžio kalibrą. atitikmenys: angl. caliber projectile rus. калиберный снаряд …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 108common projectile — skeveldrinis ardomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis skeveldrinės ir ardomosios veikmės sviedinys esantiems atviroje vietovėje ir fortifikaciniuose įrenginiuose žmonėms kauti ir technikai naikinti. Skeveldrinę arba… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 109controlled projectile — valdomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ppr. tai pagrindinis sviedinys, turintis lėkimo valdymo įrangą; skirtas svarbiems, mažiems, judriems objektams naikinti. Valdomasis sviedinys įprastai iššaunamas iš pabūklo. Lėkimo metu… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 110dummy projectile — mokomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tuščias sviedinys, naudojamas supažindinant su šaudmenų sandara, mokant užtaisyti pabūklą, tiekti ir prižiūrėti šaudmenis. atitikmenys: angl. dummy projectile rus. учебный снаряд …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 111finned projectile — stabilizuotasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurį lekiant stabilizuoja sviedinio užpakalinėje dalyje esantys sparneliai (stabilizatorius). Šaudoma iš lygiavamzdžių ir graižtvinių pabūklų. Stabilizatorius būna… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 112finned rocket projectile — sparnuotasis reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis sviedinys, kurio lėkimą daro pastovų stabilizatoriai (sparneliai). Stabilizatoriaus mentės yra lygiagrečios sviedinio ašiai (tiesusis stabilizatorius) arba… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 113personnel projectile — skeveldrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis skeveldrinės veikmės sviedinys žmonėms kauti, nešarvuotajai ir lengvai šarvuotajai technikai naikinti. Sandara panašus į skeveldrinį ardomąjį sviedinį ir susideda iš korpuso,… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 114grenade launcher projectile — granatsvaidžio granata statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Granatsvaidžio granatą sudaro granata ir šaunamasis (parako) užtaisas (reaktyvinis variklis). Skiriamos prieštankinės (kumuliacinės), priešpėstinės (skeveldrinės, skeveldrinės ardomosios… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 115homing artillery projectile — nusitaikantysis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdomasis sviedinys su ↑nusitaikančiąja galvute. atitikmenys: angl. homing artillery projectile rus. самонаводящийся снаряд ryšiai: dar žiūrėk – nusitaikančioji galvutė …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 116hypervelocity armour piercing projectile — šarvamušis subkalibrinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis smūginės veikmės sviedinys su aktyviąja dalimi (šerdimi), kurios kalibras 3 kartus mažesnis už pabūklo vamzdžio kalibrą. Pramuša šarvą, 2–3 kartus storesnį už… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 117service projectile — užtaisytasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinis ar specialusis sviedinys su užtaisu (sprogstamuoju, specialiuoju ir kt.) ir sprogdikliu. atitikmenys: angl. live shell; service projectile rus. снаряженный снаряд …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 118long-range rocket projectile — toliašaudis reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Reaktyvinis sviedinys, naikinantis svarbius objektus priešo užnugaryje dešimčių ir šimtų kilometrų nuotoliu. atitikmenys: angl. long range rocket projectile rus. дальнобойный… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 119marker projectile — įšaudomasis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialusis signalinės veikmės sviedinys taikiniams nurodyti ir įsišaudyti į taikinius; užtaisomas fosforu arba pirotechniniais mišiniais, kurie sprogę skleidžia įvairios spalvos dūmus.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 120semiarmour piercing projectile — pusiau šarvamušis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinės smūginės ir ardomosios veikmės sviedinys antvandeniniams jūrų taikiniams naikinti. atitikmenys: angl. semiarmour piercing projectile rus. полубронебойный снаряд …

  Artilerijos terminų žodynas