esq.

 • 1Esq — UK US noun [after noun] FORMAL ► UK ABBREVIATION for Esquire: a title added after a man s name on envelopes and official documents. If Esq is used, Mr is not used before the name: »The property belongs to Arthur Jones, Esq. ► US ABBREVIATION for… …

  Financial and business terms

 • 2Esq. — esq. esq. abbresquire Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. Esq. An abbreviation for esquire, which is a title u …

  Law dictionary

 • 3Esq. — Esq. = Esquire. * * * Esq.,   Abkürzung für Esquire.   * * * Esq. = Esquire …

  Universal-Lexikon

 • 4Esq. — Esq. This abbreviation is a 16c shortening, as a written form of address, of esquire, which originally denoted ‘a young aspirant to knighthood who attended and served a knight’, and was later extended to refer to other classes of men including… …

  Modern English usage

 • 5Esq — or Esqr abbrev. Esquire * * * (especially in Britain) the short form of the word ‘Esquire’, sometimes still written after a man’s name on an envelope instead of ‘Mr’ before it, e.g. ‘Charles Lewis, Esq’. This used to be the polite way to address… …

  Universalium

 • 6Esq. — Esq. Esq. noun abbreviation for Esquire, written after a man s name, especially on the address of an official letter or after the name of a lawyer in the US …

  Financial and business terms

 • 7Esq. — Esq. 1.) especially BrE esquire a title that is sometimes written after a man s name in the address on an official letter instead of using ↑Mr before the name 2.) AmE a title of respect that is sometimes put after a lawyer s name ▪ Franklin… …

  Dictionary of contemporary English

 • 8Esq. — Esq. is used after men s names as a written abbreviation for esquire. ...Harold T. Cranford Esq …

  English dictionary

 • 9Esq. — Esq., Abkürzung für Esquire (s.d.) …

  Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • 10Esq. — Esq. oder Esqr. (engl.) = Esquire (s.d.) …

  Kleines Konversations-Lexikon

 • 11Esq. — Esq. 〈Abk. für〉 Esquire …

  Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • 12Esq. — Esq. abbreviation Esquire a. AMERICAN sometimes used after the name of a lawyer who is a man or a woman b. used instead of Mr. after a man s name, especially on an envelope …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 13Esq. — Esq. (esquire) courtesy title placed after the family name (in U.K. it is used by anyone considered a gentleman; in the U.S. and Canada it is used by lawyers) …

  English contemporary dictionary

 • 14Esq. — Esq. = Esquire …

  Die deutsche Rechtschreibung

 • 15Esq. — Esq. ► ABBREVIATION ▪ Esquire …

  English terms dictionary

 • 16Esq — or Esqr abbrev. Esquire …

  English World dictionary

 • 17eşq — is. <ər.> 1. Sevgi, məhəbbət, sevda, böyük istək hissi, sonsuz bağlılıq. Vətən eşqi. Övlad eşqi. Həyat eşqi. – Can vermə qəmi eşqə ki, eşq afəti candır; Eşq afətican olduğu məşhuri cahandır. F.. Dilidivanə sevər can tək o zülfi siyəhi;… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 18Esq. — esquire [ ɛskwajɶr ] n. m. • 1669; mot angl. « page, chevalier », de l a. fr. esquier « écuyer » ♦ Terme honorifique dont on fait suivre le nom de famille des Anglais non titrés, sur l enveloppe des lettres (abrév.Esq.). Esq. ❖ ♦ Abréviation… …

  Encyclopédie Universelle

 • 19eşq — ə. sevgi. Eşqi sübhani ilahi eşq …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • 20Esq. — abbr. Esquire. * * * esq., esqr. abbreviations of esquire, appended to a name …

  Useful english dictionary