Samoan mythology


Samoan mythology

Samoan mythology is a variant of a more general Polynesian mythology in Samoa.

Other prominent entries on Samoan mythology

*Afa
*Atonga
*Atu
*Fa'atiu
*Fetu
*Fue
*Ila
*Losi
*Mafui'e
*Moso's Footprint
*Sava
*Savali
*Ti'iti'i
*Tinilau
*Upolu

ee also

*Culture of Samoa
*Polynesian mythology


Wikimedia Foundation. 2010.