Dou Gu


Dou Gu

Dou Gu (Chinese: 窦固; Wade–Giles: Tou Ku, d. 88), born in Xianyang, Shaanxi, was a general fought in the Battle of Yiwulu in 73. Shortly after the battle, Dou Gu sent of two of his generals Ban Chao and Guo Xun to the Western Regions for a diplomatic expedition.

References

  • Fan Ye et al., Hou Hanshu. Beijing: Zhonghua Shuju, 1965.
  • Sima Guang, comp. Zizhi Tongjian. Beijing: Zhonghua Shuju, 1956.