List of Tibeto-Burman languages


List of Tibeto-Burman languages

*Bai (Northern (dialects: Nujiang, Lanping), Central (dialects: Jianchuan, Heqing, Lanping, Eryuan, Yunlong), Southern: (dialects: Dali, Xiangyun))
*Himalayish
**Baima
**Mahakiranti
***Kham-Magar-Chepang-Sunwari
****Chepang (Bujhyal, Chepang, Wayu)
****Kham (Gamale Kham, Sheshi Kham, Eastern Parbate, Western Parbate)
****Magar (Eastern Magar, Western Magar,Raji)
****Sunwari (Bahing, Sunwar)
***Kiranti
****Tomyang
****Eastern (Athpariya, Bantawa, Rungchenbung, Belhare, Chintang, Chhulung, Chukwa, Eastern Meohang, Kulung, Northern Lorung, Limbu, Lambichhong, Southern Lorung, Lumba-Yakkha, Moinba, Nachering, Pongyong, Phangduwali, Puma, Dungmali, Camling, Western Meohang, Saam, Sampang, Waling, Yakha, Yamphu, Yamphe)
****Western (Dumi, Jerung, Koi, Khaling, Lingkhim, Raute, Thulung, Tilung, Wambule)
***Newar (Nepal Bhasa, Pahri)
**Tibeto-Kanauri
***Dzalakha
***Lepcha
***Western Himalayish (Byangsi, Chaudangsi, Darmiya, Rangkas, Baraamu, Thangmi, Rawat, Gahri, Chitkuli Kinnauri, Jangshung, Kinnauri, Kaike, Pattani, Tinani, Bhoti Kinnauri, Shumcho, Sunam, Tukpa, Kanashi, Rongpo)
***Tibetic
****Tshangla
****Dhimal (Dhimal, Toto)
****Tamangic (Chantyal, Eastern Gurung, Western Gurung, Northern Ghale, Southern Ghale, Kutang Ghale, Manangba, Nar Phu, Seke, Thakali, Eastern Tamang, Western Tamang, Eastern Gorkha Tamang, Northwestern Tamang, Southwestern Tamang)
****Tibetan (Classical Tibetan, Zhang-Zhung, Central Tibetan, Atuence, Dolpo, Humla, Jad, Kyerung, Nubri, Lhomi, Lowa, Mugom, Walungge, Panang, Stod Bhoti, Helambu Sherpa, Spiti Bhoti, Kagate, Tichurong, Tseku, Tsum, Dakpakha, Bumthangkha, Nyenkha, Olekha, Chalikha, Khengkha, Kurtokha, Amdo Tibetan, Choni, Khams Tibetan, Adap, Brokkat, Chocangacakha, Dzongkha, Groma, Jirel, Lakha, Lunanakha, Layakha, Brokpake, Sikkimese, Sherpa, Naaba, Sherdukpen, Thudam, Balti, Ladakhi, Changthang, Takpa, Purik, Zangskari, Gongduk, Lhokpu)
*Jingpho-Konyak-Bodo
**Jingpho-Luish (Jingpho, Hkauri, Hka-hku, Jili, Singpho, Taman, Chairel, Andro, Sengmai, Kado, Sak, Chakpa, Phayeng)
**Konyak-Bodo-Garo (Deori (Chutiya), Bodo, Moran, Dimasa, Kokborok (Tripuri), Lalung (Tiwa), Reang, Kachari, Garo, Megam, A’tong, Koch, Rabha, Ruga, Chang, Konyak, Nocte, Khiamniungan, Wancho, Phom, Tase (Tangsa), Tutsa, Moshang, Shangge, Mon)
*Karen
**Pa’o
**Zayein
**Pwo (Eastern, Northern, Western, Phrae)
**Sgaw-Bghai
***Bghai (Lahta, Padaung, Bwe, Geko, Geba)
***Brek
***Kayah (Eastern Kayah, Western Kayah, Yinbaw, Yintale, Manumanaw)
***Sgaw (Sgaw, Paku, Mopwa, Wewaw)
*Kuki-Chin-Naga
**Kuki-Chin (Bawm, Haka, Shonshe, Ngawn, Zotung, Darlong, Hmar, Mizo, Pankhu, Zahao, Senthang, Tawr, Paang, Kyao, Lamkang, Anal, Kom, Kohlreng, Purum Naga, Tarao, Chiru, Aimol, Purum, Kharam, Langrong, Southern Luhupa, Hrangkhawl, Biate, Sekechep, Siyin, Tedim (Dialects: Sokte, Kamhau), Fallam (Hallam), Thado, Gangte, Chothe, Monsang, Moyon, Paite, Vuite, Ralte, Simte, Vaiphei, Yos, Zome, Mro, Daai, Nga La, Khumi Awa, Khumi, Khami, Ngala, Mara, Tlongsai, Hawthai, Sabeu, Chinbok, Mun (Ng’men), Sho, Khyeng, Khyang, Thayetmo, Minbu, Chinbon, Lemyo, Bualkhaw, Welaung, Zyphe)
**Naga (Mao, Angami, Khezha, Ntenyi, Rengma, Meluri, Pochuri, Chokri (Chakrima), Sumi (including Zumomi dialect), Poumei, Lotha, Ao, Mongesen, Tengsa, Sangtam, Yimchungru, Khoibu, Tangkhul, Kupome, Maring, Puimei, Rongmei (Nruanghmei), Liangmai, Koireng, Inpui, Thangal (Khoirao), Maram, Mzieme, Zeme)
*Lolo-Burmese
**Naxi (Nakhi, Moso)
**Phula
**Burmish (Achang, Zaiwa, Pela, Hpon, Lashi, Maru, Chaungtha, Intha, Arakanese, Burmese, Taungyo, Tavoyan, Yangbye, Xiandao)
**Loloish
***Northern
****Lisu (Lisu, Lipo)
****Samei
****Yi (Daignet, Duampu, Nameji, Pai-lang, Tosu, Thongho, Pakishan, Kangsiangyiang, Kaiokio, Nee, Laichau, Tudza, Nuoku, Liangshan, P’ou-la, Phupha, Chökö, Central Yi, Dayao Yi, Miqie Yi, Southern Lolopho Yi, Naluo Yi, Wumeng Yi, Wuding-Luquan Yi, Wusa Yi, Sichuan Yi, Laghuu, Southern Yi, Mantsi, Awu Yi, Axi Yi (Ahi), Azhe Yi, Sani Yi, Eshan-Xinping Yi, Yuanjiang-Mojiang Yi, Xishan Lalu Yi, Eastern Lalu Yi, Western Lalu Yi, Western Yi, Guizhou Yi, Southeastern Lolo Yi)
***Southern (Biyo, Kaduo, Honi, Akha, Ako, Asong, Hani, Sansu, Hila, Lahu, Lahu Shi, Mahei, Phana, Menghwa, Bisu, Côông, Mpi, Phunoi, Pyen, Buyan Jinuo, Youle Jinuo, Ugong, Khoany, Mung, Hwethom, Khaskhong)
***Unclassified (Laopang, Lopi, Nusu, Zauzou, Ache Yi, Limi Yi, Mili Yi, Muji Yi, Poluo Yi, Pula Yi, Puwa Yi)
*Mru
*Dura
*Meitei
*Mikir (Amri, Kamri)
*North Assam (genealogies unclear) Darang Deng ~ Digaro-Mishmi, Idu-Mishmi ; Geman Deng ~ Miju-Mishmi; Adi, Galo Adi, Apatani, Nisi, Miri; Na, Yano, Lho-pa, Sulung,Bugun,
*Nungish (Drung, Lama, Norra, Nung, Rawang, Krangku, Lungmi, Zithung, Metu, Melam, Tamalu, Tukiumu)
*Tangut-Qiang (Tangut (Sihia), Northern Qiang, Ersu, Guiqiong, Muya, Namuyi, Northern Pumi, Southern Pumi, Queyu, Southern Qiang, Manyak, Menia, Muli, Shixing, Dzorgai, Korste, Pingfang, Thochu, Zhaba; rGyalrongic: Horpa, Shangzhai, Guanyinqao, Jiarong-various dialects)
*Tujia (Northern, Southern)
*Unclassified (Anu, Ayi, Hruso, Khamba, Lui, Palu, Pao, Sajalong, Zakhring)


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Tibeto-Burman languages — Infobox Language family name=Tibeto Burman region=East Asia familycolor=Sino Tibetan family = Sino Tibetan (debated) [Cf. Beckwith, Christopher I. 1996. The Morphological Argument for the Existence of Sino Tibetan. Pan Asiatic Linguistics:… …   Wikipedia

  • Languages of India — Indian languages redirects here. For languages of Americans, see Indigenous languages of the Americas. Languages of India Official language(s) Standard Hindi written in the Devanāgarī script (the Indian Constitution recognises English as a… …   Wikipedia

  • List of linguists — Linguistics …   Wikipedia

  • List of numbers in various languages — The following tables list the names and symbols for the numbers 0 through 10 in various languages and scripts of the world. Where possible, each language s native writing system is used, along with transliterations in Latin script and other… …   Wikipedia

  • List of Titles of the Linguistic Survey of India — The Linguistic Survey of India appeared in 11 volumes, published between 1903 and 1928 [George Abraham Grierson, Linguistic Survey of India, 11 Vols. in 19 Parts. Delhi, Low Price Publ. (2005) ISBN 8175363614] . The titles of the volumes follow:* …   Wikipedia

  • List of India-related articles — Articles (arranged alphabetically) related to India or Indian culture include: NOTOC List of India related topics People are listed by their first names. 1231 SGM 3 STR 2002 Gujarat violence 2005 in India ( previous years ) 2004 Indian Ocean… …   Wikipedia

  • Languages of Asia — There is a wide variety of languages spoken throughout Asia, comprising a number of families and some unrelated isolates. Many languages have a long tradition of writing. Contents 1 Central and North Asian languages 2 East Asian 3 Southeast Asian …   Wikipedia

  • List of University of California, Berkeley faculty — See also: This page lists notable faculty (past and present) of the University of California, Berkeley. Faculty who were also alumni are listed in bold font, with degree and year in parentheses.*Giorgio Agamben Visiting Chair of Italian Culture… …   Wikipedia

  • List of languages by name — NOTOC This list of languages is alphabetical by English name of the language.Ethnologue lists about 7,300 main languages in its language name index (see the external link) and distinguishes about 39,491 alternate language names and… …   Wikipedia

  • List of languages by number of native speakers — For various estimates of the total speakers of the top dozen languages, see List of languages by total number of speakers. Current distribution of human language families For larger map, scroll towards end of article. The following tables list… …   Wikipedia