Karnataka literature


Karnataka literature

Karnataka literature denotes to the wealth of literature created in the region of Karnataka in South India roughly corresponding to the modern state of Karnataka. This literature includes works in Sanskrit and Kannada.

Western Ganga Dynasty (350-999)

* Pujyapada ("Sarvathasiddi" , "Jinendra Vyakarana", "KalayanaKaraka" in Sanskrit)
* Jinasena II ("Adipurana" - Sanskrit)
* Ajitasena
* Bharavi
* Akalanka or Nemichandrasiddanta
* King Madhava II (370-390 AD) ("Dattaka Sutra"in Sanskrit)
* King Durvinita(495-535 AD) (Reference to his Kannada work in "Kavirajamarga", "Vaddakatha" Sanskrit translation,"Sabdavatara" a work on Sanskrit grammar, commentary on the 15th sarga of Bharavi's "Kiratarjuniya" in Sanskrit )
* Sripurusha ("Gajasastra")
* King Shivamara II (788-816 AD) ("Gajashtaka", a Kannada work on elephant management, and "Sethubandha" in Prakrit).
* Hemasena or Vidya Dhananjaya ("Raghavpandaviya")
* Vidhibhasimha ("Gadyachintamani" and "Kshatrachudamani")
* Guru Nemichandra ("Gommatasara" book on jain philosophy, his title was "Siddhant-Chakravarti" and was guru of Chavundaraya)
* Chavundaraya (978 AD) ("Chavundarayapurana", "Charitrasara", "Trishashti LaksanPurana" -Kannada)
* Gunavarma (Kannada Grammar)
* Nagavarma ("Chandombhudhi")
* Jinasena I (738 AD) ("Harivamsha" - Sanskrit)

Rashtrakutas (753-973)

* Trivikrama ("Nalachampu" in Sanskrit)
* Halayudha ("Kavirahasya" and "Mritasanjivini")
* Somadevasuri ("Nitikavyamrita")
* Mahaviracharya ("Ganita-sara-samgraha")
* Padma pada
* Visvarupa
* Virasenacharya ("Jayadhavala-tika")
* Jinasenacharya ("Parsvabhyudaya" "Mahapurana" , "Dhavala")
* Gunabhadra ("Uttarapurana" - Sanskrit)
* Pushpadanta
* Akalanka
* Asaga ("Vardhamana Purana"-Kannada)
* King Amoghavarsha I Nripatunga, ("Prashottara Ratnamakike", "Kavirajamarga", a treatise on Kannada poetics, 850 A.D.)
* Sri Ponna (950 AD) (title, "Kavichakravarthi" wrote "Bhuvanaika- Ramabhyudaya", "Santipurana" and "Jinaksaramale" - Kannada)
* Adikavi Pampa ( 902-975 AD) (called "Adhikavi" wrote "Adipurana" and "Vikramarjuna Vijaya" in Kannada)
* Shivakotiacharya ("Vaddaradhane" 900 CE earliest prose in Kannada borrowed from Sanskrit work "Brihatkathakosha" of Harishena)
* Sri Vijaya
* Rudrabhatta of Banahatti - Kannada
* Ravinagabhatta who wrote a record for Govinda IV - Kannada
* Kavi Rajaraja wrote the Kalasa record, minister of Krishna II - Kannada
* Gajankusha who wrote on erotics - Kannada

Western Chalukyas (973-1189)

* Ranna (949 AD) ("Ajitapurana", "Sahasabhimavijaya", "Gadayuddha", and "Rannakanda" - Kannada)
* Chavundaraya II ("Lokopakara",An important literary source in Kannada dealing with variety of subjects useful for mankind such as Veterinary Science, Aeromatics,Horticulture,Medicine, Astrology, Water resource,Cookery,etc belonging to 11 C AD - Kannada)
* Chandraraja ("Madanatilaka", a work on erotics - Kannada)
* Shridharacharya ("Jatakatilaka" is a work on astrology - Kannada")
* Kirtivarma (1125 AD) ("Govaidya" on veterinary science - Kannada)
* Durgasimha ("panchatantra" - Kannada)
* Nagavarma ("Kavyavalokana" - Kannada)
* Brahmashiva ("Samayaparikshe" - Kannada)
* Devara Dasimayya (Vachanakara belonged to this period - Kannada)
* Vadiraja ( "Yashodharacharitam" and "Parshvanatha Charitam" - Sanskrit)
* Bilhana ("Vikramankadeva Charitha", The Kashmiri poet immortalized the name of his patron Vikramaditya VI through this work - Sanskrit)
* Vijananeshvara ("Mitakshara", a commentary on Yajnavalkya Smriti - Sanskrit)
* Someshwara III ("Abhilashithartha Chinthamani" or "Manasollasa", an encyclopedia of all arts and sciences and "Chandraprabhacharite" - Sanskrit)
* Jagadekamalla ("Sangithachudamani" in Sanskrit)
* Jagaddala Somanatha ("Karnataka Kalyanakaraka") Kannada work on Ayurvedic medicine (1150 AD)
* Karnaparya (1140 AD) ("Neminatha purana"- Kannada)
* Nayasena (1112 AD) ("Dharmamrita"- Kannada)
* Brahmasiva (1150 AD) ("Samayaparikshe"- Kannada)
* Naga Chandra (Jain Ramayana- Kannada)
* Kanti (Jain poetess - Kannada),
* Shantiraja ("Sukumaracharita" - Kannada)
* Nagavarma II ("Kavyavalokana", "Karnataka Bhashabhushana" and "Abhidana Vastukosha", "Kirtti Varman " and "Vritta Vilasa"-Kannada).

Hoysala Empire (1000-1346)

* Madhvacharya(1238-1317 AD) wrote "Rigbhashya" in Sanskrit - propounded Dvaita Philosophy
* Vidyatirtha ("Rudraprashnabhashya" - Sanskrit)
* Nagachandra ("Ramachandra Charita Purana", and "Mallinathapurana" - Kannada. He known as "Abhinava Pampa").
* Kanti (poetess)
* Vishnudandadipa
* Santa Mahanta
* Harihara ("Girija Kalyana", "BasavarajadevaraRagale" - Kannada)
* Raghavanka (established "Shatpadi", ", "Harischandra Kavya", "Siddhara Chanitra", "Veeresha Charite","Sharabha Charitre", somanathacharita" and "Harihara Mahatwa" - Kannada)
* Janna (1191-1230 AD) ("Yashodhara Charite" and "Ananthanatha Purana"- Kannada. Obtained title "Kavichakravarti")
* Nemichandra (1170 AD) ( ("Leelavati", "Neminatha Purana" - Kannada)
* Achanna (1195 AD) ("Vardhamana Purana")
* Rudra Bhatta ("Jagannatha Vijaya" - Kannada)
* Mallikarjuna ("Sukti" & "Sudharnava"- Kannada)
* Kesiraja ("Shabdamanidarpana"- Kannada grammar)
* Hastimalla (1290 AD) ("Adipurana"- Kannada)
* Andayya (1235 AD) - ("Vardhamana Purana", "Kabbigarakava " - Kannada)
* Choundarasa (1300 AD) ("Abhinava-DashaKumara Charitha" and "Nala Champu" - Kannada)
* Rajaditya (1191 AD) ("Kshetraganita", "Vyavaharaganita", and "Lilavati" on mathematics-Kannada)
* Ratta Kavi (1300 AD) ("Rata-Mata" work on meteorological topics - Kannada)
* Bandhuvarma (1200 AD) ("Neminatha Purana", "Harivamsha" - Kannada)
* Mahabalakavi (1254 AD) ("Neminatha Purana" - Kannada)
* Sumanobana - Kannada poet
* Padmarasa ("Dikshabodhe" - Kannada)
* Hastimalla (1290 AD) ("Adipurana")
* Trivikrama ("Ushaharana", Dvaita philosohpy - Sanskrit)
* Narayana Pandita ("Madhwavijaya", "Manimanjari" and "Parijataharana" - Sanskrit)
* Anandabodha - Advaitha Philosophy - Sanskrit
* Vidyacharkarvartin II ("Rukminikalyana" - Sanskrit)

The Kalachuri kingdom (1130-1184), Virashaiva Saints and Vachanakaras

* Basavanna (known as "Basaveshvara" wrote the spiritual lyrics "vachanas"- Kannada)
* Renukacharya
* Darukacharya
* Ekoramacharya
* Panditaradhyacharya
* Vishwaradhyacharya
* Akkamahadevi
* Nilambike
* Gangambike
* Allama Prabhu
* Siddarama
* Chennabasava
* Madivala Machayya ("vachanakara"- Kannada)
* Madara Channayya ("vachanakara" -Kannada)
* Sakalesha Madarasa ("vachanakara"-Kannada)
* Ramanna ("vachanakara"-Kannada)
* Sujikayakada Ramitande ("vachanakara"-Kannada)
* Medara Ketayya ("vachanakara"-Kannada)
* Kayakada Basappa ("vachanakara"-Kannada)
* Virupaksha Pandita - ("Chennabasavapurana"- Kannada)
* Dharani Pandita - ("Bijjalarayacharite" - Kannada)
* Chandrasagara Varni ("Bijjalarayapurana"- Kannada)

Seuna Yadavas of Devagiri(850-1315)

* Kamalabhava ("Santhishwarapurana" - Kannada)
* Achanna ("Varadhamanapurana" - Kannada)
* Amugudevi - Vachanakara
* Chundarasa of Pandharapura ("DashakumaraCharite" - Kannada)

Vijayanagara Empire (1335-1565), Kannada Haridasa Sahitya

* Kumara Vyasa (1430 AD) ("Gadugina Bharata" or "Karnataka Bharata KathaManjari" a Kannada adaptation of Mahabharata and "Airavata". His title was "Rupaka Samrajya Chakravarti" (Emperor of the World of Metaphors).)
* Narahri or Kumara Valmiki (1500 AD) ("Torave Ramayana" in Kannada & "Smriti Kaustubha" in Sanskrit)
* Vittalanatha ("Bhagavatha")-Kannada
* Ratnakarvarni (16th century) ("Bharatesha Vaibhava", Triloka Sataka,"Someswara Sataka") - Kannada
* Nanjunda -"Kumara Rama Charita" (16th century) - Kannada
* BhimaKavi - "Basavapurana"(1369 AD) - Kannada
* Padmanaka - Kannada
* Kereya Padmarasa - "Padmaraja Purana" (1385 AD) - Kannada
* Lakkana Dandesa "Shivatatwa Chintamani" (1428 AD) - -Kannada
* Gubbi Mallanacharya - "Veerasaivamrita "(1513 AD) - Kannada
* Singiraja - Kannada
* Chamarasa ("Prabhulinga Leele") -Kannada
* Akalanka (16th century), Jain scholar - Kannada
* Bhattakalaka (16th century) -Kannada grammrian
* Mangaraja (1360 AD) ("Khagendra-Mani-Darpana", work on poisons and antidotes) -Kannada
* Sayana ("Vedartha Prakasha", "Yajnatantra Sudhanidhi", "Prayaschitra Sudhanidhi" and "Purushartha Sudhanidhi") -Sanskrit
* Madhva Vidyaranya ("Parasara – Madhaviya", "Sarva-darshana-samgraha") -Sanskrit
* Devanna Bhatta ("Smriti Chandrika") - Sanskrit
* Gangadevi (Poetess, "Madhura Vijayam") - Sanskrit
* Tirumalamba Devi (Poetess, "Varadambika Parinayam") - Sanskrit
* Krishnadevaraya ("Madalasa Charita", "Satyavadu Parinaya", "Rasamanjari", "Nyayamritam", "Tarkatandava", Tatparya Chandrika - Sanskrit
* Ramaraja ("Bakhair" - Battle of Talikota - Persian??)
* Timmanna Kavi, patronised by king Krishnadevaraya, Kannada
* Kereya Padmarasa, "Padmaraja Purana" - Kannada
* Linganna, Keladinripavijayam - Kannada
* Unknown author, "Krishnadevarayana Dinachari" is a recent discovery in Kannada.
* Chatu Vithalanatha, Kannada
* Madhura, Kannada
* Salva
* Mallanarya, Veerasaivamrita- Kannada
* Lakkana Dandesa, "Shivatatwa Chintamani" - Kannada
* Shivagna Prasadi Mahadevayya and Halageyadeva ,"Shunya Sampadane"- Kannada
* Kallumathada Prabhuva - Kannada
* Jakkanna - Kannada
* Maggeya Mayideva - Kannada
* Tontada Siddalingayati - Kannada

Haridasa
* Narahari Thirtha
* Padmanabha Thirtha
* Akshobhya Thirtha
* Jayatirtha - "Nyaya sudha", "Tattva prakashika", "Prameya deepika", "Nyaya deepika" [http://www.dvaita.org/scholars/jayatirtha/ Important works]
* Sripadaraya of Mulbagal (1500 AD)
* Vyasatirtha (1447 – 1539 AD) - Guru of Purandaradasa, Kanakadasa and Krishnadevaraya wrote "Nyayamritam", "Tarkatandava", Tatparya Chandrika [http://www.dvaita.org/scholars/vyasaraja/ Important Works]
* Sri Vadirajaswami
* Purandaradasa (1484 – 1564 AD) (Father of Carnatic music. Composed 475,000 songs in Kannada. His titles were"DasaShreshta" "Purandaropanishat", "Sangitapitamaha")
* Kanakadasa (1509 - 1607 AD) ("Padas and Keertans" "RamadhyanaCharite", "Haribhakthisara","Kalacharithre", "Mohana Tarangini", "Nalacharitre" - Kannada)

Later Haridasa

* Guru Raghavendra Swami (1600-1671 AD) the great Sage of Manthralaya. [http://www.dvaita.org/scholars/raghavendra/raghav5.shtml Important works]
* Vijaya Dasa (1687–1755 AD)
* Mohana Dasa
* Gopala Dasa (1721–1762 AD)
* Helavanakatte Giriyamma
* Jagannatha Dasa (1728–1809 AD) ("Harikathamrithasara", "Uga Bhogas", "Keerthanas" and "Tathva Suvalis"- Kannada)

Kannada literature from Mysore Kingdom, Keladi Nayaka kingdom

* Basappanayaka ("Shivatatwa Ratnakara" - History Keladi Kings)
* Linganna ("Keladi Napra Vijaya"- History of Keladi Kings)
* Chikkupadhyaya, Minister and teacher of His Highness Sri Chikkadevaraja Wodeyar, (1670 AD) - more than 30 works in Kannada
* Tirumalaraya (1680 CE) ("Chikkadevaraja Vijayam", "Chikkadevaraja Vamshaavali" - History of Mysore Kings)
* Govinda Vaidya (1648 CE) ("Narasaraja Vijaya" - History of Mysore Kings)
* Bhattakalanka Deva (1604 AD) ("Karnataka Shabdaushasana" on grammar)
* Sakdakshara Deva (1657 AD) ("Rajshekhara Vilasa"- romantic champu)
* Noorondayya (1740 AD) ("Soundara Kavya")
* Nijaguna Yogi (1650 AD) ("Viveka Chintamani"- Shaiva work)
* Nanja Raja (1760 AD) ("Shiva Bhakti Mahatmya" and "Hari Vamsa" - Puranic works)
* Brahma Kavi ("Samaya Pariksha")
* Sarvajna (1650 AD) ("tripadis" or "vachanas" pithy three lined poems in Kannada)

Kannada Literature From Old Bangalore (18th - 21st century AD)

18th Century Kannada
* Guru Nanjesh ("Jayastuti")
* Ekambara Dikshit ("Veerabhdra Vijaya")
* Jayaram Pande ("Radha Madhava Vilasa")
* Mudduveeraswamy (1700 AD) ("Vachanakara")
* Sarpabhooshana Shivayogi (1795-1839 AD) ("Vachanakara")
* Mahant Desika ("Vachanakara")
* Jeerage Basavalingacharya ("Vachanakara")

"'19th Century Kannada (topics-grammar, linguistics, Jain and Virashaiva philosophy, geology, agriculture, politics)
* Siddhanti Velanada
* Subramanya Shastri
* Siddhanti Shivakumara Shastri
* Srinivasa
* Nagasharma
* Dakshinamurthy Shastri
* Padmaraja Bhramasuri
* Ramanathapuram Raguraya
* S.N. Narasimhaiah
* Doddabele Narayana Shastri - commentary on "Jaimini Bharatha", "Sundarakhanda", translations of Kalidasa works

20th century Kannada
* Bidare Ashwatha Narayana shastri ("Dhammapada")
* B. Puttiah (priniting technology)
* Panyam Sudarashastri (a translation of "Bhasa Dharma")
* S.K. Nasasimhaiya (biography of Magadi Kempe Gowda)
* Toppulu Raghavacharya (translation of commentary on "Gita")
* Mahant desika ("Yakshagana" composition)
* Balasaraswati (first detective novel)
* Mahadevaswamy (nicknamed "Abhinava Allama")
* Pt. Shivakumar Swamy
* Siddalingaswamy of Beli Matha
* Nanjundaswamy of Guruvanna Matha
* Pt. B. Shivamurty Shastri

20th century Sanskrit Keerthanakaras
* Singeri NarasimhaShastri
* M. Lakshminarasimha Shastri
* Varada Desikachar
* Jaggu Vakulabhushana
* Rariapalli Anantha Krishna Sharma
* Motaganahalli Subramanya Shastri

Modern Kannada Poets, Scholars & Writers (Navya, Navodaya or Bandaya Style)

Jnanpitha Awardees
* Kuvempu
* D. R. Bendre
* Shivaram Karanth
* Maasti Venkatesh Ayengar
* V. K. Gokak
* U. R. Ananthamurthy
* Girish Karnad

Sahitya Academy Awardees
* 1955 'Kuvempu' (K. V. Puttappa) "Sri Ramayana Darsanam" (Epic)
* 1956 R.S. Mugali "Kannada Sahitya Charitre" (History of Literature)
* 1958 D. R. Bendre "Aralu-Maralu" (Poetry)
* 1959 K.S. Karanth "Yakshagana Bayalata" (A treatise on folk-drama)
* 1960 'Vinayaka' (V. K. Gokak) "Dyava-Prithvi" (Poetry)
* 1961 A.R. Krishna Sastri "Bengali Kadambarikara Bankim Chandra" (A critical study)
* 1962 Devudu Narasimha Sastri "Mahakshatriya" (Novel)
* 1964 B. Puttaswamayya "Kranti-Kalyana" (Novel)
* 1965 S.V. Ranganna "Ranga Binnapa" (Philosophical reflections)
* 1966 P.T. Narasimhachar "Hamsa Damayanti Mattu Itara Rupakagalu" (Musical plays)
* 1967 D.V. Gundappa "Shrimad Bhagavadgita Tatparya Athava Jivanandharmayoga" (Philosophical expositions)
* 1968 'Srinivasa' (Masti Venkatesa Iyengar) "Sannakathegalu" (12-13) (Short stories)
* 1969 H. Tipperudraswamy "Karnataka Samskriti Sameekshe" (Cultural study)
* 1970 S.B. Joshi "Karnataka Samskritiya Poorva Peethike" (Cultural study)
* 1971 Adya Rangacharya "Kalidasa" (Literary criticism)
* 1972 S.S. Bhoosnurmath "Shoonyasampadaneya Paramarshe" (Commentary)
* 1973 V. Sitaramiah "Aralu Baralu" (Poetry)
* 1974 Gopalakshrishna Adiga "Vardhamaana" (Poetry)
* 1975 S.L. Bhyrappa "Daatu" (Novel)
* 1975 L. Gundappa Translations from Tamil, Sanskrit to Kannada
* 1976 M. Shivaram "Mana Manthana" (Psychiatric studies)
* 1977 K.S. Narasimhaswamy "Tereda Baagilu" (Poetry)
* 1978 B.G.L. Swamy "Hasuru Honnu" (Travelogue)
* 1979 A.N. Moorthy Rao "Chitragalu Patragalu"
* 1980 Goruru Ramaswami Iyengar "Americadalli Goruru" (Travelogue)
* 1981 Chennaveera Kanavi "Jeewa Dhwani" (Poetry)
* 1982 Chanduranga "Vyshakha" (Novel)
* 1983 Yashwant Chittal "Katheyaadalu Hudugi" (Short stories)
* 1984 G.S. Sivarudrappa "Kavyartha Chintana" (Literary criticism)
* 1985 T.R. Subba Rao "Durgaasthamaana" (Novel)
* 1986 Vyasaraya Ballal "Bandaaya" (Novel)
* 1987 K.P. Poornachandra Tejaswi "Chidambara Rahasya" (Novel)
* 1988 Shankar Mokashi Punekar "Avadheshwari" (novel)
* 1989 H.M. Nayak "Samprati" (Belles Lettres)
* 1990 Devanur Mahadeva "Kusuma Bale" (Novel)
* 1991 Chandrasekhar Kambar "Sirisampige" (Play)
* 1992 Subbanna Ekkundi "Bakulada Hoovugalu" (Poetry)
* 1993 P. Lankesh "Kallu Karaguva Samaya" (Short stories)
* 1994 Girish R. Karnad "Tale Danda" (play)
* 1995 Kirtinath Kurtkoti "Uriya Nalage" (Criticism)
* 1996 G.S. Amur "Bhuvanada Bhagya" (Literary Criticism)
* 1997 M. Chidananda Murthy "Hosatu Hosatu" (Criticism)
* 1998 B.C. Ramchandra Sharma "Sapthapadi" (Poetry)
* 1999 D. R. Nagaraj "Sahitya Kathana" (Essays)
* 2000 Shantinath Kuberappa Desai "Om Namo" (Novel)
* 2001 L. S. Seshagiri Rao "English Sahitya Charitre" (Literary history)
* 2002 Sujana (S. Narayana Shetty) "Yugasandhya" (Epic)
* 2003 K.V. Subbanna "Kaviraja Marga Mattu Kannada", "Jagattu" (Essays)
* 2004 Geetha Nagabhushana "Baduku" (Novel)
* 2005 Raghavendra Patil "Teru" (Novel)

Kendra Sahitya Academy Awardees (Translation)

*2005 Dr. Panchakshari Hiremath, Urdu to Kannada Other Eminent Writers

* De. Javare Gowda
* Samethanahalli Rama Rao (Raasa)
* Anupama Niranjana
* B M Srikanthaiah (B M Sri)
* Dr. A. N. Krishna Rao (Anakru)
* G P Rajarathnam
* G.B.Joshi (JadaBharata)
* M Govinda Pai
* M.V.Seetaramiah
* Nisar Ahmed K.S.
* P Lankesh
* Dr.Panchakshari Hiremath
* Panje Mangesh Rao
* S.V.Parameshwara Bhatta
* T. P. Kailasam - drama
* Tha. Ra. Subbarao
* Thee. Nam. Shree
* R.K. Narayan, Noted Indian Author
* R.K. Laxman, Famous Indian Cartoonist & Humorist
* Kamala Markhandaya
* Triveni ("Sharapanjara")Novelist
* G.P.Rajaratnam ("Ratnana Padagalu")
* Beechi - humorist
* Dr M.Shivaram, Rashi - humorist
* T. Sunandamma - humorist
* H.L. Nage Gowda - folklorist
* Anakaru - Novelist
* M. Ramamurthy
* K.V Iyer
* Devudu
* Niranjana
* Na. Kasturi
* Navaratna RamaRao
* T.T Sharma - Journalism
* VeeraKesari
* Siddavanahalli Krishna Sharma
*Hariharapriya
* R.Kalyanamma
* Tirumale Rajamma
* Ambabai
* H.V. Savitramma
* H.S. Parvathi
* Chi. Na. Mangala
* H.R. Indira
* M.K. Indira
* M.V. Kanakamma
* Nirupama
* N. Pankaja
* Usha Navaratna Ram
* Kakolu Saroja Rao
* Anupama Niranjana
* Vi. Seetharamiah . - Poet, Critic
* Basavaraja Kattimani
* Nanjanagudu Tirumalamba (authoress)
* Sundar V. Nadkarni Fiction writer and Poet
* Ta. Raa.Subba Rao Novelist
* Veenaa Shantheshvara Short Story Writer
* Vaidehi Short Story Writer
* Prathibha Nandakumar Poetess
* D.R.Nagraj Critic
* K.V.Narayana Literary Critic and Linguist
* B.C.Ramachandra Sharma Poet and Fictionist
* Shanhinatha Desai Novelist, Story Writer
* Kum. Veerabhadrappa Novelist, Story Writer
* Gowri Lankesh, Columnist
* Vishweswara Bhat, Columnist
* Ravi Hanj, Columnist
* B.V Veerabhadrappa, Columnist
* A N Murthy Rao

Christian Missionaries Literature
* Rev. John Garet (translated Bible, Bhagavadgita, Panchatantra, Shabda Manidarpana to Kannada)
* Daniel Sanderson
* Ellis Robert
* Rev. B.L Rice
* Edward Peter Rice

ee also

*Kannada language
*Kannada literature
*Karnataka
*Jnanpith Award

References

* Dr. Suryanath U. Kamat, A Concise history of Karnataka from pre-historic times to the present, Jupiter books, MCC, Bangalore, 2001 (Reprinted 2002) OCLC: 7796041
* Prof K.A. Nilakanta Sastri, History of South India, From Prehistoric times to fall of Vijayanagar, 1955, OUP, New Delhi (Reprinted 2002), ISBN 019560686-8
* R. Narasimhacharya, History of Kannada Literature, 1988, Asian Educational Services, New Delhi, Madras,1988 ISBN 81-206-0303-6.
* Ramachandra Sidenur, Karmanye Vadhi Karaste, 2004, Dharwad

External links

* [http://www.ourkarnataka.com/history.htm History of Karnataka, Arthikaje]
* [http://www.kamat.com/kalranga/kar/literature/history2.htm History of Kannada Literature, Dr. Jyotsna Kamat]
* [http://www.hinduonnet.com/thehindu/mp/2002/09/26/stories/2002092600660200.htm Literature from old Bangalore]
* [http://www.dvaita.org/scholars/index.shtml Dvaita saints]


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Chronology of Karnataka literature — This is a chronology of the literature of Karnataka, India. Contents 1 Rashtrakutas ruling at Manyakheta in N. Karnataka, 820 973 2 Later Gangas ruling at Talkad in S. Karnataka, 900 1000 3 Weste …   Wikipedia

  • Karnataka Theological College — (KTC) is an ecumenical seminary catering to the Kannada speaking students wishing to pursue the priestly vocation. KTC is located in Mangalore of Karnataka in South India, and is affiliated to the Senate of Serampore College (University) [Senate… …   Wikipedia

  • Karnataka — This article is about the Indian state. For the progressive rock music group, see Karnataka (band). Karnataka ಕರ್ನಾಟಕ    …   Wikipedia

  • Literature in the Hoysala Empire — The Hoysala Empire (1025 ndash;1343), in what is now southern India, produced a large body of literature in the Kannada and Sanskrit languages.Kamath (2001), p. 132] The empire was established by Nripa Kama II, came into political prominence… …   Wikipedia

  • Literature of the Kingdom of Mysore — The Kingdom of Mysore (Kannada: ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, 1399 1947) was founded by Yaduraya in 1399 as a feudatory of the Vijayanagara Empire and became an independent kingdom in the early 17th century after the decline of the Empire. Though… …   Wikipedia

  • Karnataka Chitrakala Parishath — The Classrooms, Chitrakala parishath serene campus, Bangalore, India Chitrakala Parishath (Kannada: ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್) is an art institution and cultural organisation located in the city of Bangalore, in the state of Karnataka, India. Its main aim… …   Wikipedia

  • Karnataka Ratna — Infobox Indian Awards awardname = Karnataka Ratna/ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ type = Civilian category = General instituted = 1991 firstawarded = 1992 lastawarded = 2007 total = 6 awardedby = Government of Karnataka description = Highest civilian honour of… …   Wikipedia

  • Karnataka Quiz Association — The Karnataka Quiz Association (or KQA) was founded in 1983 by the late Wing Commander G.R.Mulky and other quizzing enthusiasts. The KQA is a non profit association devoted to popularizing the mindsport among students and the general public in… …   Wikipedia

  • Religion in Karnataka — Karnataka has played a very important role in shaping present day Indian religion and philosophy. The three most important schools of Vaishnava Hindu philosophy, Advaita , Vishistadvaita and Dvaita blossomed in Karnataka. While Madhvacharya was… …   Wikipedia

  • Etymology of Karnataka — Karnataka is an Indian state. Several etymologies have been suggested for the name Karnataka. One derivative is from Sanskrit where Karna means ear, and atati means wander, together giving a meaning for Karnata as where ones ears would want to… …   Wikipedia