Pathogen


Pathogen

A pathogen (Greek: πάθος pathos, "suffering, passion" and γἰγνομαι (γεν-) gignomai (gen-) "I give birth to") or infectious agent — colloquially, a germ — is a microbe or microorganism such as a virus, bacterium, prion, or fungus that causes disease in its animal or plant host.[1][2] There are several substrates including pathways whereby pathogens can invade a host; the principal pathways have different episodic time frames, but soil contamination has the longest or most persistent potential for harboring a pathogen.

The body contains many natural orders of defense against some of the common pathogens (such as Pneumocystis) in the form of the human immune system and by some "helpful" bacteria present in the human body's normal flora. However, if the immune system or "good" bacteria is damaged in any way (such as by chemotherapy, human immunodeficiency virus (HIV), or antibiotics being taken to kill other pathogens), pathogenic bacteria that were being held at bay can proliferate and cause harm to the host. Such cases are called opportunistic infection.

Some pathogens (such as the bacterium Yersinia pestis which may have caused the Black Plague, the Variola virus, and the Malaria protozoa) have been responsible for massive numbers of casualties and have had numerous effects on afflicted groups. Of particular note in modern times is HIV, which is known to have infected several million humans globally, along with the Influenza virus. Today, while many medical advances have been made to safeguard against infection by pathogens, through the use of vaccination, antibiotics, and fungicide, pathogens continue to threaten human life. Social advances such as food safety, hygiene, and water treatment have reduced the threat from some pathogens. Not all pathogens are negative. In entomology, pathogens are one of the "Three P's" (predators, pathogens, and parasitoids) that serve as natural or introduced biological controls to suppress arthropod pest populations.

Contents

Types of pathogen

Viral

Pathogenic viruses are mainly those of the families of: Adenoviridae, Picornaviridae, Herpesviridae, Hepadnaviridae, Flaviviridae, Retroviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Papovaviridae, Polyomavirus, Rhabdoviridae, Togaviridae. Some notable pathogenic viruses cause smallpox, influenza, mumps, measles, chickenpox, ebola, and rubella. Viruses typically range between 20-300 nanometers in length.

Bacterial

Although the vast majority of bacteria are harmless or beneficial, a few pathogenic bacteria can cause infectious diseases. The most common bacterial disease is tuberculosis, caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, which affects about 2 million people mostly in sub-Saharan Africa. Pathogenic bacteria contribute to other globally important diseases, such as pneumonia, which can be caused by bacteria such as Streptococcus and Pseudomonas, and foodborne illnesses, which can be caused by bacteria such as Shigella, Campylobacter and Salmonella. Pathogenic bacteria also cause infections such as tetanus, typhoid fever, diphtheria, syphilis and Hansen's disease. Bacteria can often be killed by antibiotics because the cell wall in the outside is destroyed and then the DNA. They typically range between 1-5 micrometers in length.

Fungal

Fungi comprise a eukaryotic kingdom of microbes that are usually saprophytes but can cause diseases in humans, animals and plants. Fungi are the most common cause of diseases in crops and other plants. Life threatening fungal infections in humans most often occur in immunocompromised patients or vulnerable people with a weakened immune system, although fungi are common problems in the immunocompetent population as the causative agents of skin, nail or yeast infections. Most antibiotics that function on bacterial pathogens cannot be used to treat fungal infections because fungi and their hosts both have eukaryotic cells. Most clinical fungicides belong to the azole group. The typical fungal spore size is 1-40 micrometer in length.

Other parasites

Some eukaryotic organisms, such as protists and helminths, cause disease. One of the best known diseases caused by protists in the genus Plasmodium is malaria. These can range from 3-200 micrometers in length.

Prionic

Prions are infectious pathogens that do not contain nucleic acids. Prions are abnormal proteins whose presence causes some diseases such as scrapie, bovine spongiform encephalopathy (mad cow disease) and Creutzfeldt–Jakob disease.[3] The discovery of prion as a new class of pathogen led Stanley B. Prusiner to receive the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1997.

Potency

One hypothesis regarding pathogens states that the longer a pathogen can survive outside of the body, the more dangerous it can be to a potential host.[citation needed] For example, the smallpox virus (variola virus) can survive outside the human body for approximately 885 days. It is also one of the most deadly pathogenic viruses, as it kills between 20-50% of the people it infects. The tuberculosis bacterium kills 1 in 5 of the people it infects, but only survives 244 days outside of its host. However, research into the basis of the ability of pathogens to cause disease provides evidence from multiple and diverse species of the existence of pathogenicity or virulence factors, encoded within the pathogens' genetic material, that facilitate microbes to cause disease.

In countries that have higher sanitation standards, pathogens cannot survive for as long outside of the human. This is seen as encouragement to mutations to the pathogen which would make it less deadly, as such mutations would allow the pathogen to survive in the host for longer periods of time.[citation needed]

Transmission

One of the primary pathways by which food or water become contaminated is from the release of untreated sewage into a drinking water supply or onto cropland, with the result that people who eat or drink contaminated sources become infected. In developing countries most sewage is discharged into the environment or on cropland; even in developed countries there are periodic system failures resulting in a sanitary sewer overflow.

Examples of pathogens

Major human pathogens

See also

References

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Pathogen — Album par Made of Hate Sortie 27 Août 2010 Enregistrement fin 2009 début 2010 Genre Death metal mélodique Label AFM Records …   Wikipédia en Français

  • Pathogēn — (pathogenisch. griech.), Krankheit erzeugend; pathogene Bakterien, Spaltpilze, die im tierischen Körper Krankheiten verursachen, z. B. die Bazillen der Tuberkulose, des Milzbrandes etc …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Pathogen — Pathogēn (grch.), Krankheit erzeugend; pathogene Bakterien, Spaltpilze, die im tierischen und menschlichen Körper Krankheiten verursachen, wie Choleravibrionen, Tuberkel , Milzbrand , Rotzbazillen u.a …   Kleines Konversations-Lexikon

  • pathogen — pathogen, krankheitserregend eng pathogenic [adj.] …   Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Glossar

  • pathogen — (n.) 1880, a back formation from PATHOGENIC (Cf. pathogenic) …   Etymology dictionary

  • pathogen — [path′əjēn΄path′ə jən] n. [ PATHO + GEN] any agent, esp. a microorganism, able to cause disease: also pathogene [path′əjēn΄] …   English World dictionary

  • Pathogen — Die Pathogenität (griechisch pathos: Leiden, Krankheit; gennan: erzeugen) bezeichnet die Eigenschaft eines Objekts, bei einem bestimmten Organismus eine Erkrankung auszulösen. Das Adjektiv dazu lautet pathogen (krankheitsauslösend). Im engeren… …   Deutsch Wikipedia

  • pathogen — UK [ˈpæθədʒən] / US noun [countable] Word forms pathogen : singular pathogen plural pathogens biology something such as bacteria or a virus that causes disease Derived word: pathogenic UK [ˌpæθəˈdʒenɪk] / US adjective …   English dictionary

  • Pathogen — patogenai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmai (virusai, bakterijos, grybai ir kt.), sukeliantys žmogaus ir gyvūnų ligas. atitikmenys: angl. causative organisms; pathogen organisms; pathogenic organisms vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pathogen — krankheitserregend; krank machend * * * pa|tho|gen 〈Adj.; Med.〉 krankheitserregend [<grch. pathos „Krankheit“ + gennan „erzeugen“] * * * pa|tho|gen [griech. páthos = Leiden, Unglück, Erlebnis; ↑ gen] Krankheiten verursachend …   Universal-Lexikon