Chibidaria


Chibidaria
Chibidaria
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Arachnida
Order: Sarcoptiformes
Family: Acaridae
Genus: Chibidaria
Sasa, 1952

Chibidaria is a genus of mites in the family Acaridae.[1]

Species

  • Chibidaria tokyoensis Sasa, 1952

References