Lithuanian Righteous among the Nations


Lithuanian Righteous among the Nations

This is the list of Lithuanian Righteous among the Nations. Over seven hundreds of Lithuanians have been honored with this title by the state of Israel for saving Jews during World War II, and the estimated number is up to one thousand [cite web |url=http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/6/The%20Righteous%20Among%20the%20Nations |title=The "Righteous Among the Nations"|accessdate=2008-08-07 |last=Yad Vashem |first= |coauthors= |date= |work= |publisher=Israel Ministry Of Foreign Affairs]

* Adomynienė Ona, 1997
* Adomynaitė-Spitrienė Natalija, 1997
* Adomynas Antanas, 1997
* Aleknavičienė Sofija, 2006
* Aleksandravičienė Paulina, 1980
* Andraitis Antanas, 1994
* Antanaitis Vincas, 1979
* Antanaitis Jonas, 1979
* Antanaitytė Stasė, 1979
* Anužis Ignas, 2000
* Anužienė Elena, 2000
* Anužienė Elena, marti, 2000
* Anužis Česlovas, 2000
* Audėjus Juozas, 1970
* Audėjienė Ona, 1970
* Augustinovič Juozas, 1998
* Augustinovič Ona, 1998
* Babarskis Alfonsas, 2000
* Babarskienė Jadvyga, 2000
* Bagdonavičius Pranas, 1992
* Bajorinas Pranas, 1982
* Bakšas Kazys, 2004
* Bakšienė Marytė, 2004
* Balčikonienė Agota, 1994
* Balčikonis Antanas, 1994
* Balčinas Jonas, 1995
* Balčinienė Barbora, 1995
* Balčinienė Stefanija, 1995
* Balčinaitė Petronėlė, 1995
* Balkienė Nina, 1994
* Baltutis Vytas, 1980
* Bartkevičius Juozas, 1980
* Bartkevičienė Stasė, 1980
* Baublys Petras, 1977
* Baublys Sergijus, 1977
* Baublienė Jadvyga, 1977
* Beinaravičienė Uršulė, 1992
* Beinaravičius Vladas, 1998
* Beleckienė Morta, 2000
* Beleckienė Petronėlė, 1982
* Berčiūnas Jurgis, 1996
* Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė, 1996
* Bernikienė Petrė, 1996
* Bielskis Aleksandras, 2004
* Bielskienė Zosė, 2004
* Bielskienė Ona, 1998
* Kazys Binkis, 1988 and his wife Sofija Binkienė, 1967
* Binkis Gerdas, 1988
* Binkytė Eleonora, 1988
* Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana, 1988
* Binkytė-Nacevičiūtė Irena, 1988
* Bižys Juozas, 2004
* Bižienė Janina, 2004
* Boguslauskas Antanas, 1992
* Bradauskas Pranas, 2005
* Bradauskienė Jadvyga, 2005
* Bražėnienė Konstancija, 1970
* Bružas Stanislovas, 2000
* Bružienė Valerija, 2000
* Budzinskas Antanas, 2006
* Budzinskienė Benigna, 2006
* Budzinskaitė Benigna, 2006
* Budzinskaitė Stefanija, 2006
* Bukontas Jeronimas, 1995
* Bukontienė Marija, 1995
* Buknys Raimondas, 2006
* Buknienė Stasė, 2006
* Burba Stanislovas, 2007
* Burbienė Stanislava, 2007
* Bušauskas Feliksas, 2007
* Bušauskienė Teklė, 2007
* Bušauskas Feliksas (sūnus), 2007
* Bušauskaitė-Bužavienė Kazė, 2007
* Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina
* Butkevičienė Marija, 1998
* Butkevičiūtė Ona, 1998
* Butkevičius Jonas, 1998
* Butkevičienė Teklė, 1998
* Butkevičius Karolis, 1998
* Butkevičienė Juozapota, 1998
* Butkienė Petronė, 1981
* Byla Vincas, 1996
* Byra Juozapas, 2006
* Byrienė Stanislava, 2006
* Čaikovski Juzef, 1983
* Čaikovski, žmona, 1983
* Čečkevičius Kazys, 2006
* Čečkevičienė Zuzana, 2006
* Černiauskas Bronislovas, 1993
* Černiauskienė Ona, 1993
* Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė, 1993
* Česnavičius Antanas, 1995
* Česnavičienė Marija, 1995
* Chlopinaitė Elena, 1974
* Čiurlionienė Sofija, 1991
* Čižinauskas Jonas, 1992
* Čižinauskienė Ona, 1992
* Čižinauskaitė Birutė, 1992
* Dailidavičius Vincas, 1996
* Dailidavičienė Uršulė, 1996
* Dailidavičius Algimantas, 2004
* Dainauskas Juozas, 2004
* Dainauskienė Bronislava, 2004
* Dainauskas Petras, 2004
* Damanskaitė Stanislava, 2006
* Damanskas Petras, 2006
* Damanskienė Pranė, 2006
* Daugėla Vincas, 2005
* Dauguvietienė-Kuzmina Olga, 1985
* Dauguvietytė Nelė, 1985
* Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija, 1985
* Dausinienė Stanislava, 2006
* Dautartas Juozas, 2004
* Dautartienė Julija, 2004
* Drupas Vladas, 1981
* Dubininkas Justinas, 2005
* Dubininkienė Marijona, 2005
* Dubinikaitė-Raškevičienė Ramutė, 2005
* Dužinskaitė-Šervienė Elžbieta, 1997
* Eigelytė Stefanija, 1997
* Elijošaitis Pranas, 1994
* Elijošaitienė Ona, 1994
* Elijošaitis Bronius, 1994
* Esertas Artūras, 1995
* Fugalevičiūtė Natalija, 2005
* Gadeikis Pranas, 1997
* Gadeikytė Julija, 1997
* Gadlevski Juzef, 1983
* Gadlevska Helena, 1983
* Gaigalienė Juzefa, 1999
* Gaigalaitė Stefanija, 1999
* Gailiūnas Kazimieras, 2004
* Gailiūnienė Petronėlė, 2004
* Galvonaitė Marcelė, 1996
* Gasiūnas Juozas, 1997
* Gasparavičius Alfonsas, 2005
* Gasparavičienė Veronika, 2005
* Gavelis Stasys, 2001
* Gavelienė Jadvyga, 2001
* Gecevičienė Bronislava, 1991
* Gecevičius Adomas, 1991
* Gedaika Petras, 1998
* Gedaikienė Liudvika, 1998
* Gedeikis Juozas, 1999
* Gedeikienė Bronė, 1999
* Gedmantienė Michalina, 1993
* Gintalas Ignas, 1998
* Gintalienė Kristina, 1998
* Gintalas Juozas, 1998
* Girbudas Petras, 2005
* Glaveckienė Anelė, 1998
* Glaveckas Juozas, 2004
* Gobis Antanas, 1979
* Golubovienė Lidija, 2005
* Gotautas Bronius, 1974
* Granskytė Pranciška, 2006
* Graževičius Jonas, 1995
* Graževičienė Vanda Marija, 1995
* Graževičiūtė Vanda, 1995
* Greizė Karolis, 2004
* Greizienė Jevdokija, 2004
* Grendienė Apolonija, 2005
* Grigaitis Zenonas, 1994
* Grigalaitis Pranas, 1991
* Grigalaitienė Bronė, 1991
* Grigonis Juozas, 1996
* Grigonienė Felicija, 1996
* Grigorjeva Jelena, 2004
* Grincevičienė Marija, 2005
* Grybauskas Andrius, 1996
* Gudaitienė Juzė, 1978
* Gulbinovič Aleksandr, 1983
* Gulbinovič Veronika, 1983
* Gylys Leonas, 1983
* Gylienė Aleksandra, 1983
* Hanfman Andrej, 1985
* Hanfman-Dauguvietytė Dora, 1985
* Holzman Helene, 2005
* Ibenskis Juozas, 1980
* Ibenskienė Ona, 1980
* Inkratas Juozas, 1985
* Ivanauskas Gintautas, 1992
* Ivanauskienė Elena, 1984
* Ivanauskaitė Giedrutė, 1984
* Jablonskienė Jadvyga, 2000
* Jakienė Ona, 1992
* Jakas Leopoldas, 1992
* Jakienė Aldona, 1992
* Jankauskienė-Šimkutė Ona, 1996
* Jankus Augustinas, 1991
* Jankienė Stasė, 1991
* Janonienė Ona, 2005
* Janonis Jonas, 2005
* Janonytė (Lelienė) Vera, 2005
* Janonytė (Šukienė) Genovaitė, 2005
* Janušauskas Vincas, 2005
* Janušauskienė Ona, 2005
* Jaselskis Vladas, 1977
* Jaselskienė Elena, 1977
* Jasulaitienė Elena, 2000
* Jegorova Natalija, 2005
* Jemeljanova Anastasija, 2000
* Jocienė-Basienė Marija, 1998
* Jokubauskis Stanislovas, 1999
* Jonaitis Henrikas, 1980
* Jucevičius Stasys, 1980
* Juodgalvis Vincas, 1997
* Juodgalvienė Emilija, 1997
* Juodgalvytė-Kiselienė Marija, 1997
* Jurevičius Jonas, 1997
* Jurevičienė Juzė, 1997
* Jurevičiūtė Lionė, 1997
* Jurevičius Petras, 1979
* Jurevičienė Adelė, 1979
* Jurgilienė Bronė, 1998
* Jurkšaitis Juozas, 1990
* Jurkšaitienė Marijona, 1990
* Jurkus Danielius, 2001
* Jurkienė Marytė, 2001
* Juškevič Michail, 1980
* Juškevič Anastasija, 1980
* Kairienė Ona, 2005
* Kairys Steponas, 2005
* Kalinkienė Veronika, 2000
* Kancevičius Pranas, 2000
* Kancevičienė Zosė, 2000
* Kareiva Pranas, 1997
* Karpavičius Povilas, 1995
* Karpavičienė Alevtina, 1995
* Kašinskas Pijus, 1978
* Kašinskienė Magdalena, 1978
* Kasperaitis Pranas, 1991
* Kasperaitienė Sofija, 1991
* Kauneckas Vytautas, 2006
* Katinskaitė Kotryna, 2006
* Katinskas Juozas, 2006
* Kaušaitė Elena, 2004
* Kaušinis Klemensas, 1996
* Kavaliauskas Kazys, 2000
* Kazanskis Eduardas, 2007
* Kazanskienė Olga, 2007
* Kazanskytė (Gargasienė) Edita, 2007
* Kazlauskaitė Teofilė, 1985
* Kazlauskas Juozas, 1996
* Kazlauskienė Eugenija, 1996
* Kerpauskas Juozas, 1981
* Kerpauskienė Adolfina, 1981
* Kėrys Povilas, 1994
* Kėrienė Elena, 1994
* Kibelaitė Juozapa, 1997
* Kilikevičius Pijus, 1978
* Kirvelienė Emilija, 2005
* Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina, 1993
* Kleiba Adolfas, 1996
* Klimas Petras, 1993
* Klimienė Jadvyga, 1993
* Klimutė-Radavičienė Felicija, 1993
* Korsakas Vitas, 1990
* Krištopavičienė Bronislava, 2006
* Krivičius Stanislovas, 1998
* Kručinskas Vladas, 1969
* Krulickas Jonas, 1993
* Krulickienė Viktorija, 1993
* Krulickas Viktoras, 1993
* Kruminis Juozas, 2005
* Kruminsienė Marija, 2005
* Kšanavičius Stasys, 2005
* Kšanavičienė Barbora, 2005
* Kšanavičius Vytautas, 2005
* Kudžma Andrius, 1993
* Kulevičiūtė Stefanija, 2006
* Kuncaitis Antanas, 1996
* Kupraitis Antanas, 1980
* Kupraitis Jonas, 1980
* Kupraitis Juozas, 1980
* Kuprėnas Kazys, 1980
* Kurpauskas Pranas, 1981
* Kurpauskienė Marytė, 1981
* Kutorgienė-Buivydaitė Elena, 1982
* Kutorga Viktoras, 1982
* Kvedaravičius Vladas, 2006
* Kvedaravičienė Birutė, 2006
* Ladygienė Stefanija, 1992
* Landsbergienė Ona, 1995
* Lašienė Uršulė, 1997
* Lastienė Petronėlė, 2000
* Laucevičienė Ona, 2005
* Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga, 2005
* Legantienė Michalina, 2004
* Leonavičius Eduardas, 1999
* Leonavičienė Ona,1999
* Leščinskienė Marija, 1995
* Levulis Vladas, 2004
* Levulienė Albina, 2004
* Levulis Fulgentas, 2004
* Likevičius Vytautas, 1996
* Likevičienė Natalija, 1996
* Liškus Stanislovas, 2004
* Liškienė Stanislava, 2004
* Liutkevičius Ignacijus, 1983
* Liutkevičienė Jantina, 1983
* Lukauskas Mikas, 2006
* Lukauskienė Elena, 2006
* Lukoševičienė Monika, 2006
* Lukoševičius Bronius, 2006
* Macenavičius Antanas, 1976
* Macenavičienė Marija, 1976
* Macijauskas Petras, 2005
* Macijauskaitė Violeta, 2005
* Macijauskaitė Liudvika, 2005
* Macijauskas Robertas, 2005
* Macijauskas Zenonas, 2005
* Maciejovskis Polikarpas, 2005
* Maladauskas Petras, 1979
* Maladauskienė Uršulė, 1979
* Mališauskas Henrikas, 1996
* Mališauskienė Marija, 1996
* Margaitis Antanas, 1991
* Margaitienė Eleonora, 1991
* Markevičius Juozapas, 1991
* Markevičius Romas, 1991
* Markevičius Jonas, 1991
* Markevičiūtė Valerija, 1991
* Markovskij Hariton, 1992
* Markovskaja Aleksandra, 1992
* Markovskij Ivan, 1992
* Markovskij Mitrofan, 1992
* Markovskaja Ana, 1992
* Markovskaja Mavra, 1992
* Martinkus Vaclovas, 1995
* Martul Juzefa, 1993
* Martul-Budrikienė Liucija, 1993
* Masevič Justin, 1983
* Masevič, žmona, 1983
* Matora Ana, 2000
* Matulevičienė Ona, 1991
* Matuzevičius Antanas, 1981
* Matuzevičienė Elena, 1981
* Matuzevičiūtė Antanina, 1981
* Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė Veronika, 2005
* Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona, 2005
* Mažylis Pranas, 2006
* Mažylienė Antanina, 2006
* Meškauskas Pranas, 2005
* Meškauskienė Ona, 2005
* Meškauskas Petras, 2005
* Meškauskienė Zofija, 2005
* Meškauskas Antanas, 2005
* Meškauskas Teodoras, 2005
* Meškauskaitė (Jakštienė) Stefa, 2005
* Meškėnienė Ana, 2000
* Michailovas Aleksejus, 1992
* Michailova Elizaveta, 1992
* Mikalauskas Antanas, 1994
* Mikalauskienė Stasė, 1994
* Miklaševičienė Marijona, 1996
* Miklaševičius Petras, 1996
* Mikolaitis Vincas, 2005
* Mikolaitienė Felicija, 2005
* Mikša Vincas, 2005
* Mikšienė Marija, 2005
* Mikuličius Petras, 1995
* Mikuličienė Ona, 1995
* Milaševičienė Marija, 2005
* Milienė (Aleknavičiūtė) Bronė, 2006
* Miniotas Leonardas, 1996
* Miniotienė Ona, 1996
* Miniotienė Elzė, 1982
* Minkevičienė Kotryna, 1990
* Minkevičius Sergejus, 1990
* Mitkus Jeronimas, 2005
* Mitkienė Jadvyga, 2005
* Mitkus Stanislovas, 1995
* Mitkienė Leokadija, 1995
* Mockaitytė Elena, 1996
* Montvila, 2006
* Montvilienė Halina, 2006
* Mordosas Bronislavas, 1995
* Mordosienė Marijona, 1995
* Morkūnas Vaclovas, 1995
* Morkūnienė Bronislava, 1995
* Morkūnas Edvardas, 1995
* Morkūnas Mečislovas, 1995
* Morkūnaitė Česlava, 1995
* Mošinskienė Halina, 1982
* Mozuraitis Jonas, 1976
* Mozuraitienė Ona, 1976
* Mozuraitis Alfonsas, 1976
* Mozuraitytė Zuzana, 1976
* Mozuraitis Zenonas, 1976
* Mozuraitytė Mefodija, 1976
* Mozurkienė Kazimiera, 2007
* Muralienė Jadvyga, 1997
* Murauskas Gediminas, 2004
* Murinas Vincas, 2005
* Murinienė Emilija, 2005
* Naginė Vytautas, 2000
* Naginienė Stasė, 2000
* Nagys-Vaitkūnaitė Birutė, 1994
* Navickienė Ona, 2000
* Navickaitė Stasė, 2000
* Navienė Stasė, 1997
* Navys Stasys, 1997
* Norvaišaitis Juozas, 2001
* Norvaišaitienė Uršulė, 2001
* Norvaišaitė Aldona, 2001
* Olšvang (Osowska) Juzefa, 1974
* Ostjanko Irina, (Grigorjevos duktė), 2004
* Pagojienė Julijona, 2006
* Pagojus Julius, 2006
* Pagojus Baltramiejus, 2006
* Pagojutė Domicėlė, 2006
* Pajėdaitė Bronė, 2000
* Palkauskas Kazys, 1996
* Palkauskienė Marytė, 1996
* Palkauskas Vladas, 1996
* Papšys Juozas, 1994
* Paškauskas Vaclovas, 1998
* Paškauskienė Ona, 1998
* Paškevič Marija, 1999
* Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta, 1999
* Paukštys Bronius, 1977
* Paukštys Juozas, 1977
* Paukštė Zosia, 1999
* Paulauskienė Bronislava, 1982
* Paulavičius Jonas, 1983
* Paulavičienė Antanina, 1983
* Paulavičius Jonas-Kęstutis, 1983
* Paulavičiūtė Danutė, 1983
* Pečkytė Ona, 2005
* Pekarskienė Eugenija, 2000
* Pekarskis Viktoras, 2000
* Pekarskytė Neonila, 2000
* Petkevičius Tadas, 2001
* Petkevičienė Julija, 2001
* Petrauskas Kipras, 1999
* Petrauskienė Elena, 1999
* Petrauskienė Lidija, (Balkienės sesuo), 1994
* Petrik Antonina, 1990
* Petrulaitienė Veronika, 1979
* Petrulis Juozas, 1980
* Pikčiūnas Antanas, 1995
* Pikčiūnienė Julija, 2004
* Platajs Lidija, 1993
* Plokšto Vladislav, 1994
* Plokšto Uršulė, 1994
* Pocienė Stefa, 1981
* Poniškaitis Jonas, 2005
* Poniškaitienė Ona, 2005
* Poniškaitis Antanas Pranciškus, 2005
* Poška Antanas, 2000
* Požėla Vladas, 1980
* Premeneckaitė-Jonušienė Genė, 1999
* Premeneckienė Aleksandra, 2001
* Premeneckas Juozas, 2001
* Premeneckas Vytautas, 2001
* Pukas Juozapas, 2005
* Pukienė Marijona, 2005
* Pukaitė Genovaitė,1967
* Pupšytė-Laurinaitienė Genė, 1997
* Račinskas Kazimieras, 1999
* Račinskienė Konstancija, 1999
* Račiūnas Vincentas, 2007
* Račiūnas Antanas, 2007
* Račiūnienė Ona, 2007
* Račiūnas Antanas, 2007
* Račiūnas Petras, 2007
* Radamanskiene Aleksandra, 2002
* Radavičius Danielius, 1997
* Radavičienė Juzefa, 1997
* Radlinskas Jonas, 2000
* Radlinskienė Felicija, 2000
* Ragaišienė Aleksandra, 1998
* Ragauskas Antanas, 1991
* Ragauskienė Ona, 1991
* Rakevičius Česlovas, 1993
* Rakevičius Juozas, 1993
* Rakevičius Jaroslavas, 1976
* Rakevičius Zenonas, 1994
* Rakevičius Algimantas, 1994
* Ramanauskas Juozas, 1983
* Ramanauskienė Sofija, 1983
* Rauba Genrik, 1983
* Rauba Adolfina, 1983
* Rauba Vladislav, 1983
* Rauba Izabelė, 1983
* Rekašienė Stanislava, 1994
* Rekašius Vincas, 1994
* Renčinauskienė Natalija, 1995
* Riaukienė Justina, 2001
* Riaukaitė Alfonsa, 2001
* Rimavičienė Juzefa, 1998
* Rinkevičius Vytautas, 1976
* Rinkevičienė Elė, 1976
* Rinkevič Jan, 1983
* Rinkevič Jadvyga, 1983
* Rudminaitis Simonas, 2004
* Rudminaitienė Veronika, 2004
* Rudminaitis Alfonsas, 2004
* Rudzevičiūtė-Aukštakienė, Petrutė 1996
* Rudžianskienė Marija, 2006
* Rusteikaitė Marija, 1996
* Rutkauskas Juozas, 1996
* Ruzgys Jonas, 1979
* Ruzgienė Stanislava, 1979
* Ruzgienė-Vaitkaitytė Stasė, 2005
* Salenekas Juozas, 2000
* Salenekienė Matilda, 2000
* Samboras Antanas, 1980
* Samborienė Vanda, 1980
* Sankienė Zofija, 1994
* Sankutė-Miškinienė Janina, 1994
* Sankutė-Toliušienė Teresa, 1994
* Sarpalis Vladas, 1978
* Sarpalienė Anelė, 1978
* Saunoris Jonas, 1994
* Savickas Vincas, 1978
* Savickienė Kastulė, 1978
* Savickienė Marija, 1982
* Savickas Jonas, 1982
* Simokaitis Juozas, 1992
* Simokaitienė Zofija, 1992
* Sindikaitis Benediktas, 2007
* Sindikaitytė (Minelgienė) Stasė, 2007
* Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antonina, 1993
* Skeltys Antanas, 2005
* Skirvainytė Anelė, 1980
* Sondeckis Jackus, 1996
* Songaila Alfonsas, 1992
* Stakauskas Juozas, 1974
* Stanevičius Vincas, 1993
* Stanevičienė Julija, 1993
* Stanevičiūtė Birutė, 1993
* Stanevičius Vytautas, 1993
* Stanilko Julija, 1995
* Stankevičienė Uršulė, 1978
* Stankevičius Jonas, 1983
* Stankevičienė Joana, 1983
* Stankevič Veronika, 1995
* Stasiūnaitis Juozas, 1995
* Stasiūnaitienė Ona, 2004
* Staskevičienė Paulina, 1994
* Staskevičiūtė Zosė, 1994
* Staskevičiūtė Aniceta, 1994
* Stašaitis Juozas, 2005
* Stašaitienė Agnietė, 2005
* Stašaitis Jonas, 2005
* Staškus Adolfas, 2004
* Staškevičienė Zofija, 2004
* Statauskas Jonas, 1996
* Statauskienė Stasė, 1996
* Statkevičiūtė Elena, 1984
* Steponavičius Jonas, 1995
* Steponavičienė Michalina, 1995
* Stongvilienė Agota, 2006
* Straupis Juozas, 1981
* Straupienė Bronislava, 1981
* Strimaitis Juozas, 1992
* Strimaitienė Ona, 1992
* Strimaitis Stasys, 1994
* Strimaitienė Veronika, 1994
* Strimaitytė Milda, 1994
* Stulpinas Boleslovas, 1993
* Stulpinienė Ona, 1993
* Sutkus Kazimieras, 2005
* Sutkienė Cecilija, 2005
* Sveitys Pranas, 1982
* Sviderskis Stasys, 1997
* Sviderskis Alfonsas, 1980
* Sviliene Elžbieta, 2006
* Šalaviejienė Ieva, 2000
* Šalkauskas Antanas, 2005
* Šalkaukienė Aleksandra, 2005
* Šatūnas Stasys, 2000
* Šatūnienė Ona, 2000
* Šaudvytis Pranas, 1999
* Šaudvytienė Genovaitė, 1999
* Šaulienė Domicėlė, 2006
* Šaulys Pranciškus, 2006
* Šaulienė Marcijona, 2006
* Šaulys Napoleonas, 2006
* Šereika Stasys, 2002
* Šiaulienė Zofija, 2006
* Šiaulys Julijonas, 2006
* Šimaitė Ona, 1966
* Šimelis Mykolas, 1983
* Šimelienė Jadvyga, 1983
* Šimkus Antanas, 2005
* Šimkienė Vlada, 2005
* Šleževičius Vladas, 1994
* Šleževičienė Uršulė, 1994
* Šneideris Juozas, 1979
* Šneiderienė Antonina, 1979
* Špokaitė-Juodvalkienė, Pranė, 2006
* Šukienė Sofija-Eleonora, 2006
* Šukštienė Halina (Halina Szukszta), 2006 (Lietuva/Lenkija)
* Šukšta Vaclovas (Waclaw Szukszta), 2006 (Lietuva/Lenkija)
* Talačka Mykolas, 1994
* Talačka Juozapas, 1994
* Talačka Simonas, 1994
* Talačkienė Ona, 1994
* Tallat-Kelpšienė Agota, 1997
* Tallat-Kelpša Stanislovas, 1997
* Tallat-Kelpšienė Antanina, 1997
* Tallat-Kelpša Jurgis, 1997
* Tamašauskas Kazys, 2000
* Tamašauskienė Jadvyga, 2000
* Tarapienė Anelė, 1983
* Tarapas Stasys, 1983
* Tarapaitė Elena, 1983
* Tarapaitė Janina,1983
* Taškūnas Vladas, 1994
* Tarvainytė Rozalija, 1996
* Tautavičienė Stanislava, 2002
* Tautavičius Zenonas, 2002
* Tautavičius Stasys, 2002
* Teišerskis Jonas, 2000
* Tekorius Antanas, 2002
* Tekorienė Regina, 2002
* Teniukas Juozas, 2000
* Teniukienė Ona, 2000
* Teniukas Petras, 2000
* Teniukas Juozas, 2000
* Teniukienė Valerija, 2000
* Toliušis Dominykas, 1996
* Toliušienė Petrutė,1996
* Trinkūnas Juozas, 1999
* Trinkūnienė Elena, 1999
* Truskovski Piotr, 2001
* Tupikas Ignas, 2000
* Tupikienė Petronėlė, 2000
* Tverjonaitė Rozalija, 1998
* Uborevič Elena, 1995
* Umbrasienė Elena, 2006
* Urbelienė Petronėlė, 2004
* Urbelis Adomas, 2004
* Urbelienė Ona, 2006
* Urbelis Bronius, 2006
* Urbelytė Elena, 2006
* Urbonas Andrius, 1997
* Urbonienė Marija, 1997
* Urbonaitė Ona, 1997
* Urbonas Juozas, 1997
* Užemeckas Antanas, 1996
* Užemeckienė Veronika, 1996
* Vadauskienė-Naglytė Lidija, 2002
* Vagnorienė Stanislava, 2006
* Vagnorius Povilas, 2006
* Vaicekauskas Jonas, 1995
* Vaicekauskienė Vladislava, 1995
* Vaicekauskaitė Janė, 1995
* Vainauskas Aleksandras,1995
* Vainauskienė Ona, 1995
* Vaišnoras Adolfas, 1990
* Vaišnorienė Bronė, 1990
* Vaitkus Jonas, 2007
* Valčiukas Povilas, 2007
* Valčiukienė Antanina, 2007
* Valionis Vincas, 1996
* Valionienė Teofilė, 1996
* Vansauskienė-Vaitkaitytė Bronė, 2005
* Varčikas Vladas, 1988
* Vasiliauskas Ignas, 1999
* Vasiliauskienė Marija, 1999
* Vasiliauskas Vladas, 1997
* Vasiliauskaitė Stasė, 1997
* Vasiliauskaitė Veronika, 1997
* Vasiljeva Ustinja, 2000
* Venclauskienė Stanislava, 1995
* Venclauskaitė Danutė, 1995
* Venclauskaitė Gražbylė, 1995
* Viesnauskaitė Ona, 2005
* Viktaravičienė-Rutkauskaitė Janina, 2004
* Vitkauskienė Julija,1966
* Vitkauskas Arėjas,1966
* Vitkauskas Juozas, 2006
* Vitkauskas Povilas, 2006
* Vitkauskienė Rachelė, 2006
* Vitkevičienė Emilija, 1997
* Vitkevičius Kazys,1997
* Vitkovska (Truskovski) Anela, 2001
* Vobolevičienė Helena, 2006
* Vobolevičius Vincas, 2006
* Vokietaitienė Ona, 2000
* Vokietaitis Antanas, 2000
* Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislova, 2000
* Vyšniauskas Stanislovas,1995
* Vyšniauskienė Rožė, 1995
* Vyšniauskienė Natalija, 2005
* Vyšniauskas Algirdas, 2005
* Zabielavičius Juozas, 2002
* Zaksas Pranas, 2007
* Zaksaitė Marijona, 2007
* Zaksaitė (Vileikienė) Ona, 2007
* Zaronas Jonas, 1982
* Zasimauskas Stasys, 1992
* Zasimauskienė Petronėlė, 1992
* Zelba Jonas, 1997
* Zelbienė Aleksandra, 1997
* Zrelskis Steponas, 2004
* Zrelskienė Viktorija, 2004
* Zubovas Vladimiras, 1991
* Zubovienė Danutė-Sofija, 1991
* Žakavičius Vytautas, 2002
* Žarnauskas Teofilis, 2004
* Žarnauskienė Marė, 2004
* Žemaitaitienė Natalija, 1979
* Žemaitaitis Petras, 1979
* Žemaitis Vladas, 1974
* Žemeckienė Antanina, 1996
* Žilėnas Kazimieras, 1999
* Žilėnienė Apolonija, 1999
* Žilevičius Adomas, 1994
* Žilevičius Stasys, 1994
* Žilevičius Jonas, 1995
* Žilevičienė Ona, 1995
* Žilevičius Danielius, 2006
* Žilevičienė Ona, 2006
* Žilevičienė Adolfina, 2006
* Žiužnys Jeronimas, 1994
* Žiužnienė Adelė, 1994
* Žukauskas Stasys, 1991
* Žukauskas Kipras, 2006
* Žukauskienė Julija, 2006
* Žvironaitė Veronika, 2000

References


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • The Holocaust — Holocaust and Shoah redirect here. For other uses, see Holocaust (disambiguation) and Shoah (disambiguation). Selection on …   Wikipedia

  • THE MIDDLE AGES — …   Encyclopedia of Judaism

  • History of the Jews in Poland — The history of the Jews in Poland dates back over a millennium. [ [http://polishjews.org/ polishjews.org] ] Poland was home to the largest Jewish population in Europe and served as the center for Jewish culture, ranging from a long period of… …   Wikipedia

  • Collaboration with the Axis Powers during World War II — World War II seriesv · d · e …   Wikipedia

  • Responsibility for the Holocaust — Historians differ as to where the responsibility for the Holocaust lies. Intentionalist historians such as Lucy Dawidowicz argue that Hitler planned the extermination of the Jewish people from as early as 1918, and that he personally oversaw its… …   Wikipedia

  • March of the Living — Young people marching between Auschwitz and Birkenau, 2008 March of the …   Wikipedia

  • Jewish Polish history during the 20th century — Jewish Polish history during the 1900s:Interwar period 1918 1939Independence and Polish JewsJews also played a role in the fight for independence in 1918, some joining Józef Piłsudski, but many other communities decided to remain neutral in the… …   Wikipedia

  • Museum of the History of the Polish Jews — Muzeum Historii Żydów Polskich President of the Republic of Poland, Lech Kaczynski, at the groundbreaking ceremony for the Museum of the History of Polish Jews, 26 June 2007 …   Wikipedia

  • Christianity in the 16th century — Main articles: Protestant Reformation and Counter Reformation See also: Christianity in the 15th century and Christianity in the 17th century Contents 1 Age of Discovery (1492–1769) 2 Protestant Reformation (1521–1579) …   Wikipedia

  • Christianity in the 14th century — Main article: Medieval history of Christianity See also: Christianity in the 13th century and Christianity in the 15th century Contents 1 Inquisition 2 Avignon Papacy 3 Western Schism …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.