gun lap
noun Date: circa 1949 the final lap of a race in track signaled by the firing of a gun as the leader begins the lap

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • gun lap — n. Track & Field the final lap of a race, signaled by the firing of a starter s pistol as the runner in the lead begins the lap * * * …   Universalium

  • gun lap — n. Track & Field the final lap of a race, signaled by the firing of a starter s pistol as the runner in the lead begins the lap …   English World dictionary

  • gun lap — noun : the final lap of a race in track signaled by the firing of a gun as the leader begins the lap …   Useful english dictionary

  • gün — 1. is. bax günəş 1 və 2 ci mənalarda. Gün işığı. Gün çıxar, aləm görər. (Ata. sözü). Gəldi günortaçağı, gün qızarıb yanırdı. S. V.. Gün iki cida boyu qalxmışdı. M. C.. Gün əyilmək – axşama yaxın günəş üfüqdən çəkilmək. Gün lap əyilir, şər qarışır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Face of a gun — Face Face (f[=a]s), n. [F., from L. facies form, shape, face, perh. from facere to make (see {Fact}); or perh. orig. meaning appearance, and from a root meaning to shine, and akin to E. fancy. Cf. {Facetious}.] 1. The exterior form or appearance… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Spring gun — Spring Spring, n. [AS. spring a fountain, a leap. See {Spring}, v. i.] 1. A leap; a bound; a jump. [1913 Webster] The prisoner, with a spring, from prison broke. Dryden. [1913 Webster] 2. A flying back; the resilience of a body recovering its… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • əyilmək — f. 1. Əyri hala düşmək. Dəmir əyildi. Məftil əyilib. 2. Təzyiq, ağırlıq altında aşağıya doğru meyil etmək; sallanmaq. Ağacın budaqları əyilib. – Ev köhnə evə oxşayır. Çünki tirlərin çoxusu əyilibdir. C. M.. 3. Belini əymək, aşağı qatlanmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pozulmaq — məch. 1. Üstündən xətt çəkilmək; silinmək, qaralanmaq (yazı haqqında). Yazılan pozulmaz. (Məsəl). Vaxtında dərsə gəlməyənlərin adı pozulacağı ehtimalı var idi. T. Ş. S.. Oğurluq haqqında çox yazıldı, pozuldu, heç bir şey çıxmadı. M. C.. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qovurmaq — f. 1. Susuz olaraq yalxı və ya yağda bir şeyi od üzərində qabda qızartmaq, bişirmək. Əti yağda qovurmaq. Balığı tavada qovurmaq. 2. Yandırmaq. Gün lap adamı qovurur. // Məc. mənada. İri, rəngsiz dodaqlarını biixtiyar bir «ah» qovurdu. A. Ş..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yamac — is. Dağın, təpənin ən yüksək nöqtəsindən aşağıya mayili səthi. Dağ yamacı. Yamaca qalxmaq. – Sürü sürü qoyunları çoban yamacda otladar; Alar ələ papağını, oxur şikəstə, fit çalar. A. S.. Naltökən dağları yel kimi keçər; Hər zümrüd yamacdan bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”