electroanalysis
noun Date: 1903 chemical analysis by electrolytic methods • electroanalytical adjective

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • Electroanalysis —   Titre abrégé Electroanalysis Discipline Chimie analytique Electrochimie …   Wikipédia en Français

  • electroanalysis — [ē lek΄trōə nal′ə sis] n. pl. electroanalyses [ē lek΄trōə nal′əsēz΄] a chemical analysis of an electrolyte by means of electrolysis electroanalytic [ē lek΄trōan΄ə lit′ik, i lek΄trōan΄ə lit′ik] adj. electroanalytical …   English World dictionary

  • electroanalysis — elektrocheminė analizė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Analizės metodas, pagrįstas analizuojamosios sistemos elektrocheminių savybių tyrimu. atitikmenys: angl. electroanalysis; electrochemical analysis vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • electroanalysis — elektrocheminė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Analizės metodai, pagrįsti analizuojamos sistemos elektrocheminių savybių tyrimu. atitikmenys: angl. electroanalysis; electrochemical analysis rus. электроанализ; электрохимический… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • electroanalysis — electroanalytic /i lek troh an l it ik/, electroanalytical, adj. /i lek troh euh nal euh sis/, n. chemical analysis by electrochemical methods. [1900 05; ELECTRO + ANALYSIS] * * * …   Universalium

  • electroanalysis — noun Any of several electrochemical forms of analysis …   Wiktionary

  • electroanalysis — Quantitative analysis of metals by electrolysis. * * * elec·tro·anal·y·sis ə nal ə səs n, pl y·ses .sēz chemical analysis by electrolytic methods elec·tro·an·a·lyt·i·cal .an əl it i kəl also elec·tro·an·a·lyt·ic it ik adj * * *… …   Medical dictionary

  • electroanalysis — ɪ‚lektrəʊ n. chemical analysis using electrochemical procedures or electric current …   English contemporary dictionary

  • electroanalysis — elec·tro·anal·y·sis …   English syllables

  • electroanalysis — /əˌlɛktroʊəˈnæləsəs/ (say uh.lektrohuh naluhsuhs), /i / (say ee ) noun chemical analysis by electrolysis. –electroanalytic /əˌlɛktroʊænəˈlɪtɪk/ (say uh.lektrohanuh litik), adjective …   Australian English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”