idant
Chromosome Chro"mo*some`, n. [Gr. ? color + ? the body.] (Biol.) One of the minute bodies into which the chromatin of the nucleus is resolved during mitotic cell division; the {idant} of Weismann. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • idant — idañt jng. Ant pakylõs užli̇̀po vãkaro svẽčias, idañt pranèštų gẽrą naujieną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • idant — conj. DŽ, idañt J, Š, ìdant (ydant, ydant Š, ydañt Kv); R34 kad (tikslui nusakyti): Jis taip daro visiems matant, idant visi stebėtųsi jo išmintimi J.Jabl. Reik ryšį sumegzti, idant neišsirištų S.Dauk. Aš jam prisakiau, idant jis tai nedarytų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • idant — aidant bridant consolidant coïncidant dilapidant débridant décidant déridant dévidant entraidant guidant hybridant intimidant invalidant lapidant liquidant non résidant outrecuidant plaidant présidant radioguidant reconsolidant renvidant ridant… …   Dictionnaire des rimes

  • idant — ˈi]dənt, ˈī], ]ˌdant noun ( s) Etymology: International Scientific Vocabulary id (I) + ant; originally formed in German : a hypothetical structural unit arising from an aggregation of ids and forming a basic element of the germ plasm in the… …   Useful english dictionary

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikras — tìkras, à adj. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ; H, N, M, L 1. SD149, I, LL50 realus, apčiuopiamas, neapgaulingas: Užgavėnių žydelka vaiką pasiema, netìkras – kokį katiną susivynio[ja] Krt. Idant tomis žymėmis patvirtintų tiesą savo kėlimo iž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvesti — išvèsti, ìšveda, ìšvedė Rtr; SD422, R, MŽ, Sut, M, LL271, Š 1. tr. DŽ, NdŽ padėti išeiti: I paėmė abudu vaikelis su mergele už rankų muni ir ìšvedė laukon par duris Akm. Ana apžabalo, reikia išvèst jau oran Klt. Anas (vaikas) išvẽdus po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuščias — tùščias, ià adj. (4) K, LsB563, Š, K.Būg, Rtr, RŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD117,140, SD35, R, MŽ, Sut, L 1. kuriame nieko nėra, kuris be nieko, dykas; pršn. pilnas 1: Viena statinė turi būti pilna alyvos, o kitos tuščios J.Balč. Ir atnešu tau tùštį tą …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”