Grunt
Grunt Grunt (gr[u^]nt), v. t. [imp. & p. p. {Grunted}; p. pr. & vb. n. {Grunting}.] [OE. grunten; akin to As. grunian, G. grunzen, Dan. grynte, Sw. grymta; all prob. of imitative; or perh. akin to E. groan.] To make a deep, short noise, as a hog; to utter a short groan or a deep guttural sound. [1913 Webster]

Who would fardels bear, To grunt and sweat under a weary life. --Shak. [1913 Webster]

{Grunting ox} (Zo["o]l.), the yak. [1913 Webster]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • grunt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. gruntncie; lm M. y || a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uprawiana lub nadająca się do uprawy wierzchnia warstwa ziemi; ziemia uprawna, gleba, rola : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grunt — [grunt] vi. [ME grunten < OE grunnettan (akin to Ger grunzen), freq. of grunian, to grunt < IE * gru , echoic > L grunnire] 1. to make the short, deep, hoarse sound of a hog 2. to make a sound like this, as in annoyance, contempt, effort …   English World dictionary

  • Grunt — may refer to:* a deep guttural sound ** death grunt, the death metal singing style * slang for an infantryman * fish of the family Haemulidae * Grunt sculpin, the only member of the fish family Rhamphocottidae * Grunt (G.I. Joe), an infantryman… …   Wikipedia

  • Grunt — (gr[u^]nt), n. 1. A deep, guttural sound, as of a hog. [1913 Webster] 2. (Zo[ o]l.) Any one of several species of American food fishes, of the genus {H[ae]mulon}, allied to the snappers, as, the black grunt ({A. Plumieri}), and the redmouth grunt …   The Collaborative International Dictionary of English

  • grunt — grunt·er; grunt·ling; grunt; grunt·ing·ly; …   English syllables

  • grunt — inter. ES ingl. {{wmetafile0}} spec. nel linguaggio dei fumetti, esprime disappunto, rabbia repressa e sim.; anche s.m.inv {{line}} {{/line}} DATA: sec. XX. ETIMO: der. di (to) grunt grugnire …   Dizionario italiano

  • grunt — grȕnt m <N mn grùntovi> DEFINICIJA reg. zemljišna parcela; posjed [grunt pogodan za gradnju] ETIMOLOGIJA njem. Grund …   Hrvatski jezični portal

  • grunt — ► VERB 1) (of an animal, especially a pig) make a low, short guttural sound. 2) make a low inarticulate sound to express effort or indicate assent. ► NOUN 1) a grunting sound. 2) informal, chiefly N. Amer. a low ranking soldier or worker.… …   English terms dictionary

  • grunt — 1. Coś, np. zdrowie, pieniądze, to grunt; grunt to zdrowie, pieniądze itp. «coś, np. zdrowie, pieniądze, jest najważniejsze, zasadnicze, podstawowe, decydujące o powodzeniu, sukcesie»: Praca to grunt! A wy to byście wiecznie świętowali. T. Dołęga …   Słownik frazeologiczny

  • grunt — m IV, D. u, Ms. gruntncie; lm M. y ( a) 1. «wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę; gleba» Liche, pszeniczne, urodzajne grunty. ∆ Grunty orne «część użytków rolnych poddawana stałej uprawie mechanicznej, głównie pługiem, na której… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”