Remittor
Remittor Re*mit"tor (-t?r), n. (Law) One who makes a remittance; a remitter. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • remittor — /ramitar/ A person who makes a remittance to another …   Black's law dictionary

  • remittor — Same as remitter …   Ballentine's law dictionary

  • remittor — remittˈer or remittˈor noun A person who makes a remittance • • • Main Entry: ↑remit …   Useful english dictionary

  • remitter — /ri mit euhr/, n. 1. Law. a. the principle or operation by which a person who enters on an estate by a defective title, and who previously had an earlier and more valid title to it, is adjudged to hold it by the earlier and more valid one. b. the …   Universalium

  • remission — noun /ɹɪˈmɪʃən/ a) A lessening of amount due, as in either work or money or intensity of a thing. Her cancer was in remission. b) A pardon of a sin; the forgiveness of an offense. See Also: remit, remittance …   Wiktionary

  • ԶԻՋԱՆԻՄ — (զիջայ, ջեալ.) NBH 1 0736 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c ձ. στέλλομαι, καταβιβάζομαι, ἑνδίδομαι եւն. remittor, demittor, decresco, diminuor, cedo Կարի ʼի վայր իջանել. խոնարհիլ (իրօք կամ նմանութեամբ). ցածանալ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՂԱՆԱՄ — (նան, ացաւ, ցան, ցեալ.) NBH 1 0817 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ԹՈՂԱՆԱՅ. Թող կամ թոյղ՝ այսինքն թոյլ տուեալ լինի, թողեալ կամ թողացուցեալ լինի. լինի ներել կամ զիջանել. իբր յն. συγχωρέω, προχωρέω… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՒԼԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0821 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c չ. ԹՈՒԼԱՆԱՄ συνανίεμαι, ὁκλάζω remittor, relaxor πείθομαι suadeor որ եւ ԹՈՒՂԱՆԱԼ, ԹՈՂԱՆԱԼ. Թոյլ գտանիլ. մեղկանալ. մեղմանալ. զիջանիլ. ցածնուլ. նուազիլ. պակասիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՂԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0247 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c չ. μαλακύνομαι mollior, mollesco, langueo, remittor ἑκλύομαι dissolvor. Մեղկիլ. մեղկ լինել. թուլանալ. լուծանիլ. թուլնալ. ... *Ձայն դստեր սիոնի մեղկասցի, եւ լքցէ զձեռս իւր. Երեմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”